Aplikace – Výzva I

Jste podnikatelským subjektem či organizací pro výzkum a šíření znalostí a máte v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj? Jestliže ano, potom je program Aplikace určen právě pro Vás.

Příjem předběžných žádostí o podporu probíhá od 26. 6. 2015 do 30. 9. 2015. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 12. 2015 do 7. 3. 2016.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • Žadatelem/i; příjemce/i podpory mohou být podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014); žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí; v případě konsorcií vystupuje jako hlavní příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, další subjekty vystupují jako spolupříjemci, resp. účastníci projektu, kteří mají vlastní rozpočet a případně i odlišné míry podpory.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1mil. - 100mil. Kč
 • max. míra podpory za celý projekt: 70% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10 – 11, 13 – 18, 20 - 33; D 35, E 38; F 41 – 43, J 58, 59, 61 - 63, M 69 – 72, 74, 75, N 78, S 95 (viz příloha výzvy č. 3)

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií13 bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • Každý Žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně čtyři projekty (tzn. čtyři aktivní žádosti 14, ve kterých vystupuje jako hlavní příjemce). V případě projektů, které budou podány ekonomicky nebo personálně spojenými osobami, ovládající a ovládanou osobou ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, bude rovněž použito omezení maximálně čtyř projektů.

Systém sběru žádostí:

 • kolový

16. výzva sítě IraSME pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je otevřena do 30. září 2015. Více informací zde: Informace pro zapojení do 16. výzvy sítě IraSME 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Metodický pokyn č. 1 pro program Aplikace

Určení velikosti výzkumné organizace

PDF dokument 266,25 kB 4.9.2015

Aplikace I. výzva

PDF dokument 741,27 kB 9.7.2015

Příloha č. 1 - Změna (transformce) subjektu

PDF dokument 244,23 kB 21.9.2015

Příloha č. 2 - Vymezení způsobilých výdajů

PDF dokument 266,22 kB 4.11.2015

Příloha č. 3 - Kategorie CZ-NACE

PDF dokument 271,29 kB 14.7.2015

Příloha č. 4 - Kritéria pro hodnocení

PDF dokument 523,03 kB 26.6.2015

Příloha č. 5 - Doporučená snova PZ

PDF dokument 333 kB 26.6.2015

Příloha č. 6 - Vymezení zvýhodněných regionů

PDF dokument 271,28 kB 26.6.2015

Příloha č. 7 - Uživatelská příručka IS KP+ Pokyny pro vyplnění formuláře...

PDF dokument 5,8 MB 26.6.2015

Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit

PDF dokument 584,49 kB 26.6.2015

Příloha č. 9 - Základní pojmy programu Aplikace

PDF dokument 326,74 kB 26.6.2015

Příloha č. 10 - Rozpočet pro program Aplikace

MS Excel dokument 163 kB 26.6.2015

Příloha č. 11 - Pravidla pro žadatele a příjemce - Obecná část

Číslo jednací: MPO 25075/15/61100, platnost od 3.8.2016.

PDF dokument 4,56 MB 3.8.2016

Příloha č. 12 - Pravidla pro žadatele a příjemce - Zvláštní část

PDF dokument 3,68 MB 28.1.2016

Příloha č. 13 - Postup dle Pravidel pro VD nebo Zákona o VZ

PDF dokument 350,94 kB 15.1.2016

Příloha č. 14 - Pravidla pro výběr dodavatelů OP PIK

PDF dokument 848,09 kB 1.6.2016

Příloha č. 15 - PROHLÁŠENÍ k podání žádosti

neznámý typ 27,76 kB 7.7.2015

Příloha č. 16 - Pravidla způsobilosti a publicity

PDF dokument 779,64 kB 8.8.2016

Výkaz práce projektového pracovníka v programu Aplikace

neznámý typ 230,2 kB 4.4.2016

Potvrzení od dodavatele o zaplacení

MS Excel dokument 48 kB 11.5.2016

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné

neznámý typ 561,36 kB 11.5.2016