Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

ICT a strategické služby – Výzva I

Program ICT a strategické služby je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti, a to podporováním nabídky nových ICT produktů a služeb.


Podporu bude možné získat zejména na tyto aktivity:

 • vývoj software
 • centra sdílených služeb
 • centra zákaznické podpory
 • centra oprav high-tech výrobků a technologií

 Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory) 
   

 • všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost
 • sídlo nebo bydliště příjemce podpory musí být v České republice

Kolik lze získat na jeden projekt 
(forma a výše podpory)    

 • dotace 2 až 75 mil. Kč
 • % ze způsobilých výdajů
 • procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)    

 • pořizovací ceny specifikovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (zejména stavby a jejich rekonstrukce, nákup pozemků, hardware a sítě, licence, know-how software)
 • vybrané provozní náklady do výše dle pravidla de minimis

NEBO (nelze kombinovat)

 • hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele
 • vybrané provozní náklady do výše dle pravidla de minimis

Vstupní kritéria    

 • vytvoření x nových pracovních míst dle velikosti podniku a podporované aktivity
 • minimální požadovaná investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Systém sběru žádostí    
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve Výzvě.

Informace o posunutí data spuštění příjmu plných žádostí: Příjem plných žádostí byl odložen na 15. července 2008. Plné žádosti tedy budou přijímány od 15. července 2008 do 31. října 2008.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.