Obec pro byznys

Vývoj trhu podnikatelských nemovitostí

Vrcholila éra lákání velkých investorů, kteří 
do České republiky přinášeli nejen pracovní 
místa a značné investice, ale díky zapojování 
se do  tuzemských subdodavatelských 
řetězců sem přicházeli i s vůlí dlouhodobého 
zasídlení. To byl jeden z klíčových faktorů, 
který sehrával významnou roli při rozhodování 
o dlouhodobosti investice. S tím je spjata 
i forma zasídlení výrobních provozoven, 
kdy se investoři rozhodují, zda svůj záměr 
realizují ve vlastních objektech, či pronajatých 
prostorách. Na tehdejší situaci na trhu 
reagovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR, které připravilo programy na podporu 
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, 
ze kterého byly podpořeny během uplynulých 
15 let mimo jiné strategické průmyslové zóny 
v Kolíně, Holešově, Mostě, Mošnově a Žatci. 
Prostřednictvím těchto lokalit dokázalo Česko 
nabídnout odpovídající podnikatelskou 
infrastrukturu významným investorům.

S nástupem hospodářské krize po roce 2008 se 
zásadně změnila situace i na trhu průmyslových 
nemovitostí. I v tomto oboru se promítla 
nejistota panující v podnikatelském prostředím 
a z toho pramenící neochota dlouhodobě 
investovat do vlastního majetku. V letech 2009 
až 2014 je patrný obrat na trhu průmyslových 
nemovitostí, kdy rostl zájem o již existující 
budovy a naopak klesala atraktivita pozemků 
k výstavbě hal. V tomto období zároveň rostl 
zájem o pronájem nemovitostí na úkor jejich 
koupě, neboť investoři v důsledku krize, která 
Českou republiku zastihla ve dvou vlnách, začali 
formulovat výrobní plány pro kratší časový 
horizont 78 let, což se promítlo i v ochotě vázat 
se dlouhodobě na jednu lokalitu.

Zlom v tomto vývoji nastal v roce 2014. 
Především dozněla hospodářská krize 
a podniky opět začaly rozvíjet své investiční 
plány. Od roku 2015 je patrná rostoucí 

poptávka po volných pozemcích k výstavbě 
průmyslových objektů. Jednou z příčin je 
rostoucí přebytek investičního kapitálu na trhu 
a snaha jej efektivně umisťovat. Nejvíce je to 
cítit u zahraničních společností již zasídlených 
v České republice, neboť ty zde již mají 
vybudované subdodavatelské vztahy a cítí 
příležitost sem přesouvat korporátní aktivity 
s vyšší přidanou hodnotou. Spolu s tímto 
trendem je též patrná rostoucí poptávka po 
koupi pozemků na úkor nájmu budov. Tato 
situace tak nahrává vlastníkům průmyslových 
pozemků, kteří jsou nakloněni jejich prodeji 
přímo investorům. Na tuto situaci reaguje 
i vláda České republiky, která obnovila Program 
na podporu podnikatelských nemovitostí 
a infrastruktury, který nabízí obcím možnost 
vybudovat dotovanou průmyslovou zónu, čímž 
samosprávné celky získávají možnost reagovat 
na aktuální vývoj podnikatelského prostředí 
a vzbudit u investorů zájem o svůj region.

Trh průmyslových nemovitostí prošel během posledních deseti let výraznou 
proměnou. Na počátku století byla Česká republika vnímána a investory 
využívána jako země s levnou, avšak technicky kvalifikovanou pracovní silou.

Vývoj poptávky po průmyslových pozemcích a halách (nabídky vytvořené CzechInvestem)

Zdroj: CzechInvest, 2016

2005

2014

2015

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

1. pol.

20

30

40

50

60

70

80

průmyslové pozemky

výrobní haly

10

pilíř B

investiční příležitosti