Investice v regionech

Ekonomové se shodují na tom, že přímé zahraniční investice mají jednoznačně 
pozitivní vliv na růst produktivity práce v české ekonomice. Podniky vlastněné 
zahraničním kapitálem totiž dosahují vyšší produktivity na jednoho pracovníka, 
než je tomu u firem domácích.

Přímé zahraniční investice (PZI) byly a jsou 
jedním z důležitých nástrojů restrukturalizace 
národního hospodářství po přechodu 
z centrálně plánovaného na otevřenou 
tržní ekonomiku. Na úrovni jednotlivých 
krajů je patrná značná rozdílnost přílivu 
investic. Je to dáno mnoha faktory. Mezi 
hlavní důvody patří velikost kraje, respektive 
velikost jeho hospodářství, trhu a také 
sektorové profilace. Je pochopitelné, že nelze 
srovnávat Jihomoravský, Moravskoslezský 
a například Ústecký kraj, které mají všechny 
dlouhodobou průmyslovou tradici a jsou 
zde technicky zaměřené vysoké školy 
s kraji jako Karlovarský či Vysočina. Nejen 
zahraniční investoři, ale také české podniky, 
se při umísťování svých investic, rozhodují 
primárně na základě ekonomické výhodnosti. 
Mezi parametry, které pak ekonomickou 

výhodnost determinují, patří rozvinutá 
technická a dopravní infrastruktura, dostatek 
kvalifikované pracovní síly ale i celkový přístup 
a směřování jednotlivých lokalit. I zde jsou 
patrné velké rozdíly. Zatímco v některých 
krajích dlouhodobě a systematicky funguje 
strategický přístup k rozvoji regionu, kdy kraje 
mají dlouhodobě nastavenou regionální 
inovační strategii a systematicky krok za 
krokem ji naplňují a v jiných krajích tato 
aktivita zaostává. Přesto je ve všech krajích 
České republiky evidentní dlouhodobý 
vzrůstající trend přílivu PZI. Dynamičtější 
růst z let 2004–2008 a v některých krajích 
až do roku 2010 byl vystřídán pomalejším 
tempem. Vysvětlují to dvě základní 
příčiny. Nepopiratelnou je dopad světové 
hospodářské krize, která jednoznačně 
ovlivnila i vývoj hospodářství v Česku coby 

velmi malé otevřené ekonomice. Druhá 
příčina značně souvisí s vývojem po světové 
hospodářské krizi, kdy se více než doposud 
začaly uplatňovat moderní technologie, které 
přináší vysokou produktivitu práce. V realitě 
to znamená, že do České republiky přichází 
více projektů PZI než před hospodářskou krizí, 
ale již s nižšími investičními náklady. Struktura 
investic se přesouvá z výrobních provozů 
do ICT sektoru a menších technologických 
vývojových provozů. Lze tedy konstatovat, 
že přes mírně nižší absolutní hodnoty PZI 
v posledních letech, přichází do Česka 
mnohem vyšší produktivita práce. Příkladem 
pak může být především Jihomoravský 
a Středočeský kraj. Podobný trend lze také 
v blízké budoucnosti odhadovat v kraji 
Moravskoslezském, Ústeckém a Plzeňském.

Zdroj: ČNB, Přímé zahraniční investice 2004-2014, 2016

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

mil. Kč

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Jihočeský kraj

Kraj Vysočina

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Moravskoslezský kraj

Jihomoravský kraj

Investiční trendy

REGION report   |   zpravodaj CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích

17