Bystřice nad Pernštejnem – nejlepší praxe

Plánované ukončení těžby uranu společnosti DIAMO a nutné propouštění 
zhruba 500 horníků by v bystřickém mikroregionu způsobilo prudký nárůst 
nezaměstnanosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ustanovilo komisi, která 
má navrhnout vládě ČR efektivní opatření. Zástupci CzechInvestu navrhli soubor 
doporučení a aktivit, které se později aplikovaly do praxe.

Bystřice nad Pernštejnem

„Velmi úzce jsme spolupracovali s vedením 
města Bystřice nad Pernštejnem a shodli se 
s panem starostou Ing. Karlem Pačiskou, 
že riziko vysoké nezaměstnanosti lze 
vnímat v době nedostatku kvalifikované 
pracovní síly i jako obrovské lákadlo pro 
nové investice“ uvádí ředitel regionální 
kanceláře Patrik Reichl, který zastupoval 
CzechInvest v ministerské komisi. Kromě 
dostupné pracovní síly hrála pro investory 

roli i připravená průmyslová zóna v Bystřici 
nad Pernštejnem, která byla na základě 
doporučení této komise v lednu 2016 navíc 
podpořena 17 miliónovou dotací z Programu 
na podporu podnikatelských nemovitostí 
a infrastruktury. 
Výsledkem je rychlé přilákání investora, 
společnosti Cooper Standard Automotive 
z nedalekého Žďáru nad Sázavou. V červenci 
2016 tato expandující společnost, která se 

Bystřice nad Pernštejnem zažívala rozkvět ve 
2. polovině 20. století, kdy naplno probíhala 
těžba uranu v nedaleké Dolní Rožínce, ať 
už v dolech, nebo souvisejících provozech. 
Místním se tak začal měnit život a počet 
obyvatel rychle rostl. Nyní je po šedesáti 
letech uranové ložisko vytěženo a jediný 
uranový důl čeká ukončení těžby.

chystá vytvořit až 400 nových pracovních míst, 
slavnostně poklepala na základní kámen. 
Kromě společnosti Cooper Standard se 
chystají vytvořit celkem 100 nových pracovních 
míst další místní firmy.
Dosažený výsledek je společným úsilím 
a spoluprací vedení města Bystřice nad 
Pernštejnem s agenturou CzechInvest 
a zapojením vedení Kraje Vysočina a Úřadu 
práce ČR.

plánované ukončení 

těžby uranu / 500 

horníků

dotazníkové šetření 

CzechInvestu 

  expanze 

firem, kooperace 

dotčených institucí

01/2016 závěry 

komise MPO včetně 

doporučení

Outplacement; 

17 mil. PPPNI do 

zóny Bystřice nad 

Perštejnem

400 pracovních míst 

Cooper Standard 

Automotive,

100 pracovních míst 

další místní firmy

2.Q 2015 komise 

MPO (zástupci 

CzechInvestu 

navrhují postup)

Lokální trh práce

REGION report   |   zpravodaj CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích

3