Jak CzechInvest podporuje

kvalifikovanou pracovní sílu?

Česká republika je ve světě známá jako země, kde jsou lidé pracovití, samostatní 
a inovativní. Není proto divu, že se v posledních letech těší oblibě investorů, 
kteří zde staví nejen výrobní továrny, ale především vývojová, výzkumná a design 
centra. Jak přibývá zahraničních investic, tak logicky ubývá kvalifikované pracovní 
síly. Česká republika se s aktuální mírou nezaměstnanosti řadí mezi státy s vůbec 
nejnižší nezaměstnaností v Evropě. 

Více než kdy jindy je potřeba, aby podniky 
spolupracovaly se školami a od počátku 
si vychovávaly a školily své budoucí 
zaměstnance. Je důležité, aby byli žáci již 
v průběhu svých studií seznámeni s reálnými 
provozy, viděli, jak funguje teorie v praxi 
a měli jasnou představu o tom, kam a za 
jakých podmínek budou profesně směřovat.

Agentura CzechInvest od roku 2014 organizuje 
exkurze základních a středních škol do 
výrobních podniků. Aktivita regionálních 
kanceláří CzechInvestu je zaměřena zejména 

na osmé ročníky základních škol, ve kterých se 
děti rozhodují, kterou střední školu si vyberou.
Podniky mají o spolupráci se školami zájem, 
často se sami nabízejí, protože si uvědomují, 
jak je motivace žáků druhého stupně základní 
školy důležitá. Žáci mají možnost nahlédnout 
do provozů společností, projít celým procesem 
výroby, ale také se mohou dotazovat přímo 
zaměstnanců. V některých podnicích se žáci 
seznámí s fungováním třísměnného provozu, 
mzdovým ohodnocením a benefity, které 
firma zaměstnancům poskytuje. Zástupci 
společností žákům často nabízejí možnosti 
brigád, praxí, ale i budoucího zaměstnání.
Kromě výše uvedeného panuje na trhu 
práce již delší dobu nesoulad v zaměření 
absolventů středních a vysokých škol s nově 
vytvářenými pracovními místy v hospodářství 
České republiky. Proto agentura CzechInvest 
přišla s konceptem workshopu Škola – 
základ profese. Cílem těchto akcí je zvýšit 
povědomí o aktuálním stavu na trhu práce 

mezi zástupci základních škol, zejména mezi 
výchovnými a kariérními poradci, a poukázat 
na  potřeby lokálních zaměstnavatelů, tedy 
podporu technických a přírodovědných 
oborů. Na workshopech jsou prezentovány 
možnosti podpory odborného vzdělávání 
a zaměstnanosti v České republice, kvalifikační 
potřeby na trhu práce, novinky spojené 
s fenoménem Průmysl 4.0, ale i spolupráce 
odborných středních škol s místními 
firmami včetně představení samotného 
zaměstnavatele z daného regionu.
Agentura CzechInvest se zaměřuje na 
popularizaci technického vzdělávání 
v regionech také proto, aby eliminovala 
odliv kvalifikovaných obyvatel menších měst 
a obcí za prací do metropolí jakou jsou Praha, 
Brno či Ostrava. Snahou agentury je zajistit 
nejen propojení mezi firmami a školami, 
ale podpořit či nalákat nové investice do 
menších měst a vytvořit tak zajímavé pracovní 
uplatnění pro místní obyvatele.

Nezaměstnanost

v České republice

ČSÚ 1. čtvrtletí 2016

Exkurze žáků ZŠ Stříbrnická z Ústí nad Labem do společnosti Hennlich s.r.o.

4,3 % 

CzechInvest

zprostředkoval

již více než

50 exkurzí

Lokální trh práce

REGION report   |   zpravodaj CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích

5