Inovace – Inovační projekt – Výzva I

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Inovace – Inovační projekt.

INFORMACE PRO ŽADATELE

V sekci Otázky a odpovědi můžete nalézt nejčastěji kladené dotazy týkající se Výzvy I programu Inovace – inovační projekt.


Informace pro žadatele - Změna pravidel pro způsobilost výdajů u výzvy Inovace – inovační projekt

K pravidlům pro způsobilost výdajů se doplňuje ustanovení týkající se pořízení hmotného majetku takto:

V případě pořízení majetku provozovny se zohlední pouze náklady na nákup majetku od třetích osob, které nejsou spřízněny s kupujícím. Toto pravidlo se vztahuje na investice do hmotného a nehmotného majetku s výjimkou investic v režimu de minimis. Další podmínky způsobilosti výdajů zůstávají beze změny.

Důvodem provedení změny je nutnost uvést text výzvy do souladu s platným nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, a to s čl. 14, bod 6. V opačném případě by se jednalo o nezpůsobilé výdaje.

Uvedené nařízení najdete zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651


Příjem předběžných žádostí o podporu probíhal od 2.6.2015 do 30.11.2015, příjem žádostí o podporu pak od 1.12.2015 do 30.4.2016.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelské subjekty, zejména MSP

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1 mil. – 100 mil. Kč / 200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti
 • max. míra podpory: malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů, střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů, velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60; M 71.2, S 95.1

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Dlouhodobý hmotný majetek

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie a hardware a sítě včetně souvisejícího SW, pokud je tento SW součástí pořizovací ceny technologie

Dlouhodobý nehmotný majetek

 • software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů

Neinvestiční výdaje – služby

 • certifikace produktů, výdaje vynaložené na marketingovou inovaci a náklady na povinnou publicitu projektu

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit pouze čtyři projekty (tzn. čtyři aktivní žádosti)

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Inovace I. výzva

PDF dokument 168,39 kB 29.5.2015

Příloha č. 1 – Změna (transformace) subjektu

PDF dokument 244,23 kB 21.9.2015

Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů

PDF dokument 91,37 kB 29.5.2015

Příloha č. 3 – Kategorie CZ-NACE podporované a nepodporované

PDF dokument 1007,27 kB 29.5.2015

Příloha č. 4 – Výběrová kritéria

PDF dokument 246,93 kB 29.5.2015

Příloha č. 5 – Povinná osnova podnikatelského záměru

PDF dokument 208,26 kB 29.5.2015

Příloha č. 6 - Seznam hospodářsky problémových regionů

PDF dokument 48,82 kB 29.5.2015

Uživatelská příručka IS KP14+

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

PDF dokument 7,4 MB 2.3.2016

Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část

PDF dokument 4,77 MB 27.5.2016

Příručka způsobilých výdajů

PDF dokument 398,11 kB 9.7.2015

Metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitelného majetku

PDF dokument 66,35 kB 25.6.2015

Definice organizační a marketingové inovace

PDF dokument 253,17 kB 29.7.2015

Definice indikátorů

PDF dokument 238,03 kB 24.11.2015

Informace pro žadatele - Změna pravidel pro způsobilost výdajů u výzvy Inovace – inovační projekt

PDF dokument 328,22 kB 31.3.2016

Rozhodnutí a Podmínky poskytnutí dotace

PDF dokument 741,37 kB 2.5.2016

Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis

neznámý typ 45,09 kB 4.5.2016

Příklady zpracování stavebního rozpočtu

ZIP archiv 764,81 kB 19.5.2016