Inovace – Výzva II (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

Cílem výzvy programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017, pokud poskytovatel podpory nerozhodne jinak.


Základní charakteristiky:

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • malé a středníky podniky splňující podmínky stanovené v Doporučení 2003/361/ES
 • veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2008 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 • vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována v min. hodnotě 40 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak
 • míra podpory:
  • podnikatelský subjekt, který je malým a středním podnikem: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • veřejná výzkumná instituce: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • vysoká škola: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:
  • vynálezů/patentů
  • ochranných známek
  • užitných vzorů
  • průmyslových vzorů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • služby oprávněných zástupců
 • překlady
 • správní poplatky

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska splnění formálních podmínek přijatelnosti
 • každý žadatel předkládá pouze jednu žádost o podporu na celé programovací období (1 IČ = 1 žádost o podporu/projekt), v rámci které může podat libovolný počet žádostí o platbu (min. výše dotace je 40 tis. Kč), jejichž předmět se týká podporovaných aktivit programu (přihláška nebo udělení vynálezu/patentu, ochranné známky, průmyslové nebo užitné vzory)

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Inovace II. výzva – Patent

PDF dokument 735,73 kB 15.12.2015

Příloha č. 1 - Vymezení způsobilých výdajů

PDF dokument 226,4 kB 15.12.2015

Příloha č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část

PDF dokument 3,43 MB 18.8.2016

Příloha č. 3 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

PDF dokument 743,06 kB 10.8.2016

Inovace — Patent_Výzva I - Obecná dokumentace

PDF dokument 217,17 kB 18.12.2015

Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis

neznámý typ 45,09 kB 4.5.2016

Příloha I Smlouvy o EU

PDF dokument 287,06 kB 13.1.2016