Inovační proces

Inovační proces ve firmě zahrnuje širokou škálu aktivit realizovaných od samotného prvotního nápadu až po jeho uvedení v život. Zahrnuje tedy výzkum a vývoj, průmyslově právní ochranu, zavedení do výroby i konečné uplatnění inovací v praxi.

Jednoduché znázornění včetně zaměření jednotlivých programů podpory inovačního procesu představuje následující schéma.

Schéma inovační proces

Vývojové fáze inovačního procesu jsou podporovány v rámci programů výzkumu a vývoje a rovněž v rámci nového programu Potenciál. Program Potenciál je zaměřen na podporu zakládání a rozvoje vnitropodnikových oddělení výzkumu a vývoje. V rámci programu budou podporovány projekty zaměřené na budování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií, včetně specifického softwaru a aplikací, které jsou jejich součástí. Program firmám zejména umožní pořízení vybavení sloužícího pro účely výzkumu a vývoje, tedy například laboratoří, zkušebních zařízení apod. Žadatelé musí prokázat, že existuje předpoklad přenesení výsledků výzkumu a vývoje do výroby.

Výrobní fázi inovačního procesu a ochranu práv průmyslového vlastnictví podporuje program Inovace. Program je určen k podpoře zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby a na trh, ať už se jedná o výsledky vlastního výzkumu a vývoje nebo získané transferem technologií. Transfer technologie představuje situaci, kdy podniky neprovádí vlastní výzkum a vývoj, ale nakupují výsledky Výzkumu a vývoje na trhu a zavádí je přímo do výroby.

Program bude podporovat zavádění nových nebo významně zlepšených produktů, efektivnějších procesů výroby a poskytování služeb, nových organizačních metod nebo prodejních kanálů. Firmy si budou moci v rámci programu pořídit zejména moderní stroje, zařízení, know-how a licence nutné k realizaci inovací. Budou také podporovány projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví vedoucí k získání patentů, ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů.

Další možností financování inovačních projektů firem v počáteční a růstové fázi podnikání, které nezískaly potřebné finanční prostředky z dotací strukturálních fondů, je využití nových finančních nástrojů.