Marketing – Výzva I

Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. 6. 2015 do 30. 11. 2015.

Uzavření Výzvy I v programu podpory MARKETING — Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích

Oznamujeme, že Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dne 9. 11. 2015 v 16:16 hod zastavil v souladu s vyhlášenou Výzvou I programu podpory Marketing — Individuální účasti na výstavách a veletrzích příjem plných žádostí o podporu z důvodu dosažení hranice celkové požadované dotace 400 mil. Kč.

Základní charakteristiky:

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malý a střední podnikatel (MSP) splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise č. 651/2014

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 200 tis. - 5 mil. Kč
 • max. míra podpory: 50% ZV
 • podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí
 • podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
 • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Pronájem, zřízení a provoz stánku

 • grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku

Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem

Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude doložena čestným prohlášením žadatele o podporu
 • max. 15 účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí v rámci projektu (max. 5 účastí/1 rok)
 • každý žadatel může předložit maximálně 4 projekty (tzn. 4 aktivní žádosti) v rámci této výzvy

 Systém sběru žádostí:

 • kontinuální

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Marketing - Výzva I

PDF dokument 770,57 kB 29.5.2015

Příloha č. 1 – Způsobilé výdaje

PDF dokument 266,27 kB 25.9.2015

Příloha č. 2 – Kategorie CZ-NACE

PDF dokument 469,09 kB 29.5.2015

Příloha č. 3 – Doporučená osnova podnikatelského záměru

PDF dokument 280,11 kB 29.5.2015

Příloha č. 4 – Výběrová kritéria

PDF dokument 414,92 kB 29.5.2015

Příloha č. 5 – Přípustné místo dopadu a regiony

PDF dokument 239,59 kB 29.5.2015

Příloha č. 7 Pravidla pro výběr dodavatelů OP PIK

PDF dokument 848,09 kB 1.6.2016

Příloha č. 8 Pravidla způsobilých výdajů a publicity

PDF dokument 779,64 kB 8.8.2016

Příloha č. 9 – Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část

PDF dokument 3,91 MB 15.8.2016

Příloha č. 11 – Přeměna subjektu

PDF dokument 244,23 kB 21.9.2015

Uživatelská příručka IS KP14+

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

PDF dokument 7,4 MB 2.3.2016

Prohlášení k žádosti o podporu VČETNĚ de minimis

neznámý typ 35,5 kB 7.7.2015

Potvrzení od dodavatele o zaplacení

MS Excel dokument 48 kB 11.5.2016

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Marketing I

PDF dokument 812,32 kB 15.8.2016