Partnerství znalostního transferu – Výzva I

Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Příjem předběžných žádostí o podporu probíhá od 2. 6. 2015 do 30. 9. 2015. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 12. 2015 do 7. 3. 2016.

Základní charakteristiky:

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí; MSP jako příjemce dotace uzavírá s výzkumnou organizací smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy včetně financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 0,5 mil. - 3,5 mil. Kč
 • v případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis
 • max. míra podpory: 70% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
 1. zlepšení výrobních procesů
 2. vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb
 3. zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE C10, 13 – 33; E 38.32; J 62, 63, M 71.2, 72, S 95.1

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • pro MSP: hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné
 • pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře
 • znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této organizace
 • ve výzvě lze podat na 1 IČ maximálně 4 aktivní projekty. Znalostní organizace se mohou účastnit více partnerství dle vlastních kapacit.
 • v příručce způsobilých výdajů je stanoven maximální limit způsobilých výdajů do 500 000 Kč pro hardware a sítě, stroje a zařízení a software a data dále pak limit pro služby expertů ve výši 350 000 Kč. Výběrová řízení na dodavatele tedy nebudou realizována ani v režimu zákona č. 137/2006 Sb., ani postupem dle Pravidel pro výběr dodavatelů, protože nedosahují minimálního limitu dle zákona ani Pravidel pro výběr dodavatelů

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Partnerství znalostního transferu - Výzva I.

PDF dokument 163,23 kB 5.8.2015

Příloha č. 1 - Transformace subjektu

PDF dokument 244,23 kB 21.9.2015

Příloha č. 2 - Způsobilé výdaje

PDF dokument 270,42 kB 29.5.2015

Příloha č. 3 - Kategorie CZ-NACE

PDF dokument 400,9 kB 29.5.2015

Příloha č. 4 - Kriteria pro hodnocení

PDF dokument 141,74 kB 29.5.2015

Příloha č. 5 - Osnova projektového záměru

PDF dokument 1017,14 kB 29.5.2015

Příloha č. 6 - Seznam hospodářsky problémových regionů

PDF dokument 48,56 kB 29.5.2015

Příloha č. 9 - Smlouva o partnerství

PDF dokument 155,51 kB 29.5.2015

Uživatelská příručka IS KP14+

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

PDF dokument 7,4 MB 2.3.2016

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část

PDF dokument 4,43 MB 14.12.2015

Prohlášení k žádosti o podporu VČETNĚ de minimis

neznámý typ 35,5 kB 7.7.2015