Slovníček pojmů

B

Benchmarking

proces, který umožňuje malému a střednímu podniku zjistit jeho aktuální pozici z hlediska výkonnosti oproti jiným podnikům podobného zaměření a velikosti.

Binární kritéria

Kritéria typu ANO/NE sloužící k hodnocení projektu. Aby projekt mohl postoupit dále, musí být všechna tato kritéria splněna.

Bloková výjimka

blokovými výjimkami jsou nařízení upravující veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost a veřejnou podporu na vzdělávání. Možnost použití blokových výjimek byla dána Nařízením Rady 994/1998 pro stanovení podpor nepodléhajících schválení Komisí.

Bodová kritéria

Kritéria sloužící k posouzení parametrů projektu. Aby mohl být projekt schválen, musí obdržet alespoň minimální počet bodů (minimální hranice nastavena dle jednotlivých programů).

Brownfield

nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není efektivně využívána, je zanedbána a případně i kontaminována. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity.

Business angels

Jsou nástrojem pro poskytování kapitálu podnikatelům v počáteční fázi podnikání, která je spojena s vyšší mírou rizika a tím umožňuje rozšířit možnosti financování jejich podnikatelských nápadů. Základní činností je tedy propojení investorů (= business angels) a podniků se zajímavými podnikatelskými plány.