Slovníček pojmů

E

eAccount

internetová aplikace umožňující žadateli o dotaci elektronické předkládání žádostí. Umožňuje elektronickou komunikaci mezi žadatelem a projektovým manažerem.

Ekonomicky nebo personálně spojené osoby

Osoby, kdy se jedna osoba podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění druhé osoby nebo pokud se shodné právnické nebo fyzické osoby přímo nebo nepřímo podílejí na vedení, kontrole nebo jmění obou osob anebo fyzické osoby blízké. Účastí na kontrole nebo jmění se rozumí vlastnictví více než 25 % podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech.

Energetický audit

Provádí osoba zapsaná v seznamu energetických auditorů, vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která provádí energetický audit, tj. hodnotí energetické parametry budov a navrhuje opatření k dosažení energetických úspor. Přehled auditorů najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj

ERDF je objemem peněz největším ze strukturálních fondů EU. Prostředky jsou určeny na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje rozvoj místního potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových regionech), výzkum a vývoj a investice zaměřené na životní prostředí.

Etapa projektu

Etapou projektu se rozumí technicky, finančně a časově nezávislá fáze širšího projektového celku, která je logicky kontrolovatelná, nezávislá na dalších aspektech projektu a uzavřená konsolidovaným výstupem. Projekt může a nemusí být rozdělen do více etap. Přesnou definici a omezení etapy v programech OPPI naleznete v Pravidlech etapizace projektu na http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-etapizace-projektu-879-cz.pdf.

Externí hodnotitel

Osoba využívaná pro nezávislé posouzení (ekonomických a technických) kvalit projektů.