Slovníček pojmů

M

Marketingová inovace

Marketingovou inovací (pro účely programu Inovace – inovační projekt) se rozumí inovace prodejních a distribučních kanálů (dále jen distribuční inovace). V souvislosti se vznikem a zaváděním nových výrobků, technologií, služeb a procesů se zpravidla může objevit i potřeba vzniku a zavedení nových prodejních a distribučních kanálů, ať už jako důsledek této činnosti nebo jako předpoklad dalšího úspěšného rozvoje inovativního podniku. Základním kritériem pro odlišení distribuční inovace od ostatních změn ve firemním řízení a provozu prodeje je její novost, to znamená situaci, kdy tato metoda firmou nebyla v předchozím období používána, ať už je převzata od firmy jiné či vyvinuta vlastními zdroji a vychází z marketingové strategie firmy. Distribuční inovací je především zavedení nového prodejního kanálu, přičemž prodejním kanálem se myslí způsob prodeje výrobku nebo služby zákazníkům ovlivňující strategii prodeje, druh zvolených obchodních partnerů a způsob jejich obsluhy a ne logistická metoda spojená s transportem, překládkou, skladováním a manipulací s produktem, ovlivňující zejména efektivnost a nákladovost existující prodejní cesty. Primárním cílem distribuční inovace je zvýšení prodeje nebo tržního podílu na rozdíl od inovace procesní, týkající se logistiky, u které je primárním cílem zrychlení procesu a/nebo snížení jeho nákladů.

Monitoring

Monitoring je nedílnou součástí jak programového, tak projektového cyklu. Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci programů resp. projektů, a porovnání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem.

Monitorovací ukazatele (indikátory)

Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor a je součástí prováděcího dokumentu. Každý žadatel o finanční podporu je povinen v rámci žádosti o podporu doložit monitorovací ukazatele projektu a zejména uvést kvantifikaci vybraných indikátorů, které mají vazbu na indikátory stanovené v rámci dané oblasti podpory v prováděcím dokumentu.

Monitorovací výbor OPPI

Kolektivní orgán pro dohled nad implementací Operačního programu podnikání a inovace. Monitorovací výbor a jeho činnosti jsou definovány č. 63 Nařízení Rady (ES) č.1083/2006 a čl. 43-45 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

Motivační účinek

Povinná příloha pro velké podniky dokládaná k Registrační žádosti, kde žadatel rozepíše, co je pro něj motivací projekt realizovat a zda dotace je pro realizaci projektu motivační, nezbytná.

MSP

Malý a střední podnik; podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Postup pro klasifikování podnikatelské subjektu jako MSP naleznete v sekci Rádce.