Slovníček pojmů

N

Nákladová mezera

rozdíl mezi uznatelnými náklady na realizaci projektu (včetně tržní ceny projektu před jeho zahájením) navýšenými o přiměřený zisk a tržní hodnotou (cenou obvyklou tohoto projektu po jeho dokončení)

Nesrovnalost

Porušení předpisů ES nebo předpisů ČR, které upravují použití prostředků rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo mohly by být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo souhrnný rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky. Jedná se o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty ČR, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky z národních zdrojů ČR dále poskytnuty příjemcům.

Nezpůsobilé výdaje

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, a to v souladu s článkem 56 nařízení Rady (ES) č.1083/2000, s nařízením Komise (ES) č.1828/2006 a v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013. Nezpůsobilé výdaje nejsou uvedeny mezi způsobilými výdaji v prováděcím dokumentu operačního programu.

NUTS

Zavedená zkratka pro tzv. územně statistické jednotky, které jsou v rámci Evropského společenství vymezeny podle jednotných kritérií. NUTS slouží ke statistickým účelům z části i pro potřeby programování v rámci strukturálních fondů. NUTS se klasifikují na šesti úrovních, které představují velikostní skupiny charakterizované počtem obyvatel a rozlohou. V České republice představují kraje (14 jednotek vč. Hlavního města Prahy) úroveň NUTS III, NUTS II jsou pro účely strukturálních fondů definované tzv. Regiony soudržnosti, NUTS I je pak celá Česká republika.