Slovníček pojmů

O

OKEČ

odvětvová klasifikace ekonomických činností

OLAF

Evropský úřad pro potírání podvodného jednání. Orgán Evropské komise, jehož činností je vyšetřování a boj proti podvodným jednáním, korupci apod.

Operační program

Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo konkrétní region soudržnosti (např. Moravskoslezský), který zpracovávají členské země EU. V OP jsou podrobně popsány cíle a priority, které chce členská země v dané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím období. V OP najdeme popis typových aktivit, na které je možné čerpat prostředky se SF.

OPPI

Operační program Podnikání a inovace

OPPP

Operační program Průmysl a podnikání

Organizační inovace

Cílem organizační inovace může být snaha o snížení administrativních a/nebo transakčních nákladů, získání nových neobchodovatelných aktiv (znalostí) nebo snížení ceny dodávek. Základním kritériem pro odlišení organizační inovace od ostatních organizačních změn ve firemním řízení a organizaci je její novost, to znamená situaci, kdy tato metoda firmou nebyla v předchozím období používána, ať už je převzata od firmy jiné či vyvinuta vlastními zdroji, a je výsledkem strategického rozhodnutí managementu. Organizační inovací je zavedení nových postupů organizace práce a postupů organizujících vztahy s ostatními firmami a veřejnými institucemi.