Slovníček pojmů

P

Platba ex-ante

Jedná se o poskytnutí prostředků příjemci před realizací jeho výdajů na projekt. Tato platba není u Operačního programu Podnikání a inovace možná.

Platby ex-post

Jedná se o následné proplácení výdajů již vynaložených příjemcem.

Platební a certifikační orgán

Centrální orgán, který zajišťuje tok prostředků z fondů EU do České republiky. V ČR je to odbor Národního fondu Ministerstva financí ČR. Realizátoři projektů s Platebním a certifikačním orgánem (PCO) přímo nekomunikují, platby dostávají prostřednictvím Zprostředkujícího subjektu. Teprve následně žádá PCO Evropskou komisi o převedení prostředků z rozpočtu EU na svůj účet a tyto prostředky jsou poté převedeny do příslušné rozpočtové kapitoly řídicího orgánu, který odpovídající platby předtím předfinancoval.

Plná žádost

žádost o dotaci obsahující podrobné údaje o žadateli a projektu (2. stupeň elektronického podání žádosti)

Podlahová plocha

Podlahová plocha všech místností nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru.

Podnikatelská nemovitost

pozemek nebo budova včetně příslušné infrastruktury, která je určena podporovanému podniku, zahrnující podnikatelské parky a podnikatelské objekty.

Podnikatelská zóna

Ucelená zastavitelná plocha, na kterou lze umisťovat podnikatelské objekty na základě pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo na základě schváleného územního plánu.

Podnikatelské inkubátory

podporují a vytvářejí zázemí pro zasídlení začínajících firem s dobrým nápadem

Podnikatelský objekt

Objekt určený převážně pro uživatele nemovitosti. Tímto objektem může být např. výrobní hala nebo administrativní budova včetně případných funkčně souvisejících objektů.

Podnikatelský park

ucelené území vymezené v územně platné plánovací dokumentaci jako území současně zastavěné převážně objekty pro průmyslovou výrobu, obchod, služby nebo jako zastavitelné území vhodné převážně pro umísťování průmyslové výroby, obchodu, služeb.

Podpora

Dotace získaná Příjemcem podpory na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pól excelence

kooperační seskupení výzkumných, podnikatelských a dalších subjektů zaměřené na high-tech obory zpracovatelského průmyslu a průřezová odvětví (nanotechnologie, biotechnologie aj.). Pól excelence má potenciál přilákat výzkumné pracovníky, investory a klíčo

Poskytovatel dotace

Subjekt stanovený dle §14 zákona č.218/2000 Sb. oprávněný vydávat rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro účely OPPI je to Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Povinná publicita projektu

Příjemce podpory má povinnost informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je spolufinancován z fondů EU. Pod tím si lze představit např. informační panel, tabuli, plakát, leták či pamětní desku s příslušným textem a vizuálním symbolem. Konkrétní pravidla pro označení zařízení, budov a dalších výstupů projektů jsou popsána v Pravidlech pro publicitu na http://www.czechinvest.org/data/files/pravidal-pro-publicitu-1947-cz.pdf.

Pravidla pro výběr dodavatele

Při výběru dodavatelů musí příjemce podpory respektovat pravidla pro jejich výběr, která jsou definována podmínkami příslušného operačního programu. Je-li žadatel během realizace projektu také zadavatelem veřejné zakázky, musí se řídit zákonem 137/2006 Sb.

Pravidlo n+2

Pravidlo N+2 znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do dvou let od přijetí tohoto závazku (do konce druhého roku po roce přijetí závazku). V opačném případě může Evropská komise část závazku, který nebyl uhrazen platbou na účet nebo na něhož neobdržela žádost o platbu zrušit. Nárokované prostředky strukturálních fondů 2005 a 2006 tudíž mohou být čerpány i v letech 2007, resp. 2008, tj. po skončení programovacího období 2004 - 2006.

Pravidlo N+3

Pravidlo N+3 znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do tří let od přijetí tohoto závazku (do konce třetího roku po roce přijetí závazku). Pravidlo N+3 platí v ČR pro období 2007 - 2010 včetně. Příklad: projekt schválený v roce 2008 musí být ukončen (proplacen) do tří let od vzniku závazku tj. nejpozději do příslušného data roku 2011.

Prioritní osa

Základní oblasti rozvoje, jejichž realizací jsou naplňovány specifické cíle, jsou definovány jako tzv. prioritní osy. Prioritní osy jsou součástí každého strategického dokumentu. Obsahuje je Národní rozvojový plán, Národní strategický referenční rámec a také operační programy se dělí na prioritní osy. Prioritní osou v operačním programu se rozumí jedna z priorit strategie skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisí a mají konkrétní měřitelné cíle. Prioritní osa je obvykle naplňována prostřednictvím dílčích oblastí podpory (intervence).

Programovací období

EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých cyklů, pro které členské země zpracovávají vždy nové programové dokumenty. V těch je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, jež se členské státy v daném období snaží dosahovat a naplňovat v souladu se základními strategickými dokumenty EU. Poslední programovací období bylo v letech 2000-2006 (ČR do něj vstoupila v roce 2004) a navazující období probíhá v letech 2007—2013.

Projekt

Činnost příjemce podpory, která má definovaný časový rámec, ve kterém má být dosaženo cíle popsaného v žádosti o podporu.

Projektová žádost

Projektovou žádost (formulář) vyplňuje žadatel a předkládá ji s cílem získat finanční podporu v rámci operačního programu. Projektová žádost je u Operačního programu Podnikání a inovace elektronický formulář podávaný prostřednictvím aplikace eAccount. Projektová žádost musí být zpracována v souladu s podmínkami operačního programu. Projektová žádost se předkládá ve stanoveném termínu (v době výzvy) k tzv. zprostředkujícímu subjektu. Projektová žádost vždy obsahuje: údaje o žadateli, informace o projektu, rozpočet a financování projektu, soulad projektu s horizontálními prioritami, prohlášení o podpoře "de minimis" a další. U Operačního programu Podnikání a inovace je podávání žádosti dvoukolové. První registrační žádost obsahuje pouze základní informace o projektu a o žadateli. Pokud je vyhodnocena ze strany odpovědného orgánu jako přijatelná (vyhovující podmínkám programu), může se žadatel pustit do vyplňování tzv. plné žádosti, která již obsahuje všechny požadované náležitosti.

Projektový cyklus

Projektový cyklus je celý proces od promyšlení projektového záměru, nalezení vhodného dotačního titulu a zdroje financování, zpracování žádosti, předložení žádosti k posouzení, uskutečnění projektu, administrace a vyhodnocení projektu.

Projekty vytvářející příjmy

Projektem vytvářejícím příjmy se rozumí projekt, který v sobě zahrnuje účtování poplatků hrazených přímo uživateli za používání infrastruktury, poplatky uživatelů za poskytování služeb nebo jakýkoliv projekt zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov.

Příjemce dotace

žadatel, jehož žádost o poskytnutí dotace byla na základě hodnotícího procesu schválena a poskytovatelem dotace bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příjemce dotace

Žadatel, jehož žádost o poskytnutí dotace byla na základě hodnotícího procesu schválena a poskytovatelem dotace bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.