Slovníček pojmů

R

Rating

Vyhodnocování platební schopnosti tržních subjektů; měření platební schopnosti subjektů, tedy to, jak jsou schopné dostát svým závazkům, zda jsou podniky zdravé nebo ne. Celkový rating se posuzuje podle různých mikroekonomických kritérií a značí se většinou několika prvními písmeny abecedy.

Region soudržnosti

Region soudržnosti se zřizuje pro potřeby spojené s koordinací a realizací politiky hospodářské a sociální soudržnosti (zjm. využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU). Územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS II podle zákona č.248/200 Sb. O podpoře regionálního rozvoje.

Regionální mapa intenzity veřejné podpory

Určuje maximální míru veřejné podpory (procento z vhodných investičních nákladů), která může být investorovi poskytnuta v daném regionu soudržnosti NUTS II.

Regiony se soustředěnou podporou státu

Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu vychází ze Strategie regionálního rozvoje České republiky. Vymezuje strukturálně postižené regiony (okresy), hospodářsky slabé regiony (okresy), regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (okresy, obce s rozšířenou působností). Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními dotčenými ústředními správními úřady a kraji na základě průběžné analýzy hospodářského a sociálního rozvoje státu navrhuje vládě vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba s ohledem na vyvážený rozvoj státu a vyrovnávání rozdílů mezi úrovněmi jeho jednotlivých územních celků podporovat. Typy regionů se soustředěnou podporou státu jsou vymezeny v §4 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Registrační žádost

zjednodušená žádost o dotaci sloužící k ověření předběžné přijatelnosti žadatele a projektu (1. stupeň elektronického podání žádosti)

Rovné příležitosti

Princip rovných příležitostí patří mezi základní prioritní horizontální témata EU. V žargonu strukturální politiky se mluví o rovných příležitostech jako o horizontální prioritě a o rovných příležitostech jako o politice Evropských společenství. Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí datace je právním aktem poskytujícím peněžní prostředky konečnému příjemci. Rozhodnutí je vydáno příslušným řídícím orgánem, pod jehož působnost program spadá, a které rozhodne o poskytnutí dotace. Rozhodnutí je vydáno na celkovou dobu uskutečňování daného projektu a obsahuje zejména označení příjemce dotace, účel, na který je dotace poskytována, časový harmonogram plnění projektu a podmínky, které je nutno dodržet pro poskytnutí dotace.

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu popisuje strukturu financování projektu v jednotlivých letech realizace včetně členění celkových výdajů na způsobilé a nezpůsobilé (uznatelné a neuznatelné náklady). V rozpočtu projektu se uvádí tzv. veřejné financování, tj. podíly, kterými do rozpočtu projektu přispějí fondy EU nebo státní, krajské, městské a obecní rozpočty. Nutné je poskytnutí informace o podílu soukromého spolufinancování žadatele a úvěrech a půjčkách souvisejících s realizací projektu. Rozpočet je součástí projektové žádosti.