Smart grids II - Výzva I

Cílem Výzvy I programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR. Dotvoření plně funkčního a propojeného vnitřního trhu s elektřinou a zajištění spolehlivých vedení výkonů v rámci trhů s elektřinou v EU.

Předběžné žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 7. 3. 2016. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • velký podnik
 • typy podporovaných právních forem: akciová společnost – a.s.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
 • míra podpory na Ekologické studie: podpora poskytována až do výše 40 % ZV
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč
 • maximální absolutní výše dotace na ekologické studie činí 500 tis. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených v Příloze č. 2 Část A Výzvy; podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z odvětví uvedených v Příloze č. 2 Část B Výzvy

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek; poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS/RTS/atd. pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti je žadatel povinen k žádosti o podporu předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • ekologické studie (posudek přínosů projektů v přenosové soustavě)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován
 • žadatel je držitelem licence na přenos elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Smart grids II.- I.výzva

PDF dokument 869,16 kB 7.1.2016

Příloha č. 1 Příručka ke způsobilým výdajům

PDF dokument 603,38 kB 22.12.2015

Příloha č. 2 Kategorie CZ-NACE předmětu projektu

PDF dokument 360,16 kB 22.12.2015

Příloha č. 3 PpŽP - zvláštní část

PDF dokument 4,8 MB 29.2.2016

Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení

PDF dokument 407,86 kB 22.12.2015

Příloha č. 5 Doporučená osnova Studie proveditelnosti

PDF dokument 427,5 kB 22.12.2015

Příloha č. 6 Ekologická studie

PDF dokument 196,39 kB 22.12.2015

Příloha č. 7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

PDF dokument 799,26 kB 22.12.2015

Příloha č. 8 Obsah předběžné žádosti o podporu

PDF dokument 191,48 kB 22.12.2015

Obecná dokumentace - Smart grids II - Výzva I

PDF dokument 158,28 kB 22.12.2015