Spolupráce – Klastry – Výzva I

Program Spolupráce je zaměřený na podporu rozvoje inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí. První výzva tohoto programu bude zaměřena na klastry. Obecným cílem programu je zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Příjem předběžných žádostí o dotaci podporu od 2. 6. 2015 do 31. 8. 2015. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 12. 2015 do 7. 3. 2016.

Základní charakteristiky:

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč
 • max. absolutní dotace pro jeden podprojekt v rámci aktivity Kolektivní výzkum: 16 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 11 000 000 Kč pro rozvinuté klastry
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci Sdílená infrastruktura: 15 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace: 5 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 4 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/3 000 000 Kč pro nezralé klastry
 • max. míra podpory: pro aktivitu Kolektivní výzkum 45% ZV pro malé podniky, 35% ZV pro střední podniky; pro aktivity Sdílená infrastruktura, Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace 50% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • kolektivní výzkum – Podprojekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu podprojektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků podprojektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Podprojekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.
 • sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
 • internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.
 • rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58, 59, 60, 62, 63, M 71.2, 72, 73.2, 74.1 S 95.1

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

V případě aktivity Kolektivní výzkum

 • osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady
 • zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě

V případě aktivity Sdílená infrastruktura

 • nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem

V případě aktivity Internacionalizace klastru

 • mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference

V případě aktivity Rozvoj klastrové organizace

 • mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • na každou podporovanou aktivitu musí žadatel v této výzvě podat samostatný projekt, jednotlivé podporované aktivity nelze kombinovat v rámci jednoho projektu. Příjemce podpory může na 1 IČ v rámci této výzvy podat 4 projekty.
 • žadatel vyplní u registrační žádosti formulář Indikátory pro hodnocení klastrové organizace (příloha výzvy), na základě kterého bude ohodnocena výkonnost klastrové organizace. Jestliže bude klastr na základě tohoto hodnocení zařazen do kategorie rozvinutý klastr, může podat max. 2 VaV projekty na aktivitu kolektivního výzkumu v rámci jedné výzvy a jedné projektové žádosti. Žadatel, který byl na základě hodnocení zařazen do kategorie excelentní klastr, může podat max. 3 VaV projekty. VaV projekty, které jsou podávané přes mezinárodní síť kolektivního výzkumu CORNET, se do tohoto omezení nezapočítávají
 • žadatel, který byl na základě hodnocení výkonnosti klastrové organizace zařazen do kategorie nezralý klastr, může podat projekty pouze k podporovaným aktivitám Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Spolupráce – Klastry – Výzva I

PDF dokument 168,58 kB 29.5.2015

Příloha č. 1 – Transformce subjektu

PDF dokument 244,23 kB 21.9.2015

Příloha č. 2 – Způsobilé výdaje

PDF dokument 482,22 kB 29.5.2015

Příloha č. 3 – Kategorie CZ-NACE

PDF dokument 401,32 kB 29.5.2015

Příloha č. 4 – I Výběrová Kritéria

PDF dokument 235,72 kB 29.5.2015

Příloha č.4 – II Indikátory pro hodnocení KO

MS Excel dokument 72 kB 1.6.2015

Příloha č. 5 – Doporučená osnova SP

PDF dokument 855,02 kB 29.5.2015

Příloha č. 6 – Regiony a oblasti s dotací do výše 150 mil. Kč

PDF dokument 133,61 kB 29.5.2015

Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit

PDF dokument 584,8 kB 29.5.2015

Uživatelská příručka IS KP14+

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

PDF dokument 7,4 MB 2.3.2016

Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část Spolupráce - Klastry

PDF dokument 4,2 MB 29.1.2016

Prohlášení k žádosti o podporu BEZ de minimis

neznámý typ 27,76 kB 7.7.2015

Příručka způsobilých výdajů

PDF dokument 459,95 kB 29.1.2016

Příklady zpracování stavebního rozpočtu

ZIP archiv 764,81 kB 19.5.2016