Spolupráce – Technologické platformy - Výzva I

Cílem programu podpory Spolupráce – Technologické platformy je podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016.


Základní charakteristiky:

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • obecně prospěšná společnost, spolek, pobočný spolek, komora (hospodářská, agrární), zájmové sdružení právnických osob

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace je poskytována do maximální výše 75% způsobilých výdajů
 • min. absolutní dotace pro jeden projekt:  500 000 Kč
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt: 5 000 000 Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podpora rozvoje národních technologických platforem (TP) vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve  výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:
  • v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight)
  • navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti
  • koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů
 • podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů, a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, materiál, hardware a software
 • poskytovatel podpory bude v rámci mezd, služeb poradců, expertů a nákladů na studie považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy a zároveň většina členů technologické platformy musí mít sídlo na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování kritérií pro hodnocení definovaných v této výzvě
 • žadatel může na 1 IČ v rámci této výzvy podat 1 projekt

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Spolupráce – Technologické platformy -Výzva I

PDF dokument 833,63 kB 15.12.2015

Příloha č. 1 Seznam VaV kapacit

PDF dokument 584,15 kB 15.12.2015

Příloha č. 2 Vymezení způsobilých výdajů

PDF dokument 177,59 kB 15.12.2015

Příloha č. 3 Kategorie CZ-NACE nepodporované

PDF dokument 280,95 kB 15.12.2015

Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení

PDF dokument 797,37 kB 15.12.2015

Příloha č. 5 Osnova Studie proveditelnosti

PDF dokument 304,63 kB 15.12.2015

Příloha č. 6 Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část

PDF dokument 3,73 MB 29.1.2016

Příloha č. 7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

PDF dokument 797,41 kB 15.12.2015

Spolupráce — TP_Výzva I - Obecná dokumentace

PDF dokument 220,38 kB 18.12.2015

Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis

neznámý typ 35,24 kB 10.2.2016