Technologie – Výzva I

Potřebujete získat nové výrobní kapacity? Potřebujete vyrábět rychleji, s vyšší přesností a efektivněji? Jste začínajícím drobným podnikatelem? Jestliže ano, právě pro Vás je určen program Technologie.

Informace pro žadatele - Výklad pojmu začínající podnikatel

Vážení žadatelé,

z důvodů častých dotazů a chybovosti žadatelů při podávání žádostí o dotaci ve Výzvě I Technologie podáváme vysvětlení pojmu nový a začínající podnikatel.

Splnění podmínky nového a začínajícího podnikatele (PO, FO) se vztahuje k datu vydání oprávnění k podnikatelské činnosti nebo je potvrzeno žadatelem, že nepodnikal 3 roky před zahájením současné podnikatelské činnosti (posuzováno k datu podání Žádosti o podporu). Tato podmínka se vztahuje na všechny jednatele i společníky bez rozdílu velikosti majetkových práv ve společnosti.

Za začínajícího podnikatele ve smyslu Výzvy považujeme i žadatele s delší podnikatelskou historií, byla-li jeho činnost po dobu posledních 3 let přerušena nebo pozastavena (posuzováno k datu zahájení současné podnikatelské činnosti).


Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 6. 2015 do 31. 10. 2015.

Základní charakteristiky:

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici mikropodniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES, podnikatelská historie není k datu podání žádosti o podporu starší 3 let

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace 100tis. - 225tis. Kč (dle pravidla „de minimis“)
  • max. míra podpory: 45% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • podpora podnikatelských záměrů nových začínajících mikropodniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Poskytovatel bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).

Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Poskytovatel bude v rámci pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).

Drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, resp. hmotný nebo nehmotný majetek, a služby související se zprovozněním těchto technologií, a to pouze v případě, že předmětem projektu je i dlouhodobý hmotný majetek.

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • celkové výdaje projektu nesmí přesáhnout výši 500 tis. Kč bez DPH (pokud je žadatel plátcem DPH) nebo 500 tis. Kč s DPH (pokud není žadatel plátcem DPH)
  • žadatel je povinen při výběru dodavatele postupovat transparentně a nediskriminačně
  • každý Žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně čtyři projekty na jedno IČ

Systém sběru žádostí:

  • kontinuální

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Technologie – Výzva I

PDF dokument 675,81 kB 3.11.2015

Příloha č. 2 – Kritéria pro hodnocení

PDF dokument 628,05 kB 29.5.2015

Příloha č. 3 – Doporučená osnova podnikatelského záměru

PDF dokument 393,34 kB 29.5.2015

Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – obecná část

Číslo jednací: MPO 25075/15/61100, platnost od 3.8.2016.

PDF dokument 4,56 MB 3.8.2016

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část

PDF dokument 4,34 MB 13.7.2015

Příloha č. 5 - Příloha k žádosti o poskytnutí dotace

neznámý typ 35,73 kB 7.7.2015