Technologie - Výzva III

Cílem výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z PROGRAMU TECHNOLOGIE – VÝZVA III     

19.1.2016 

Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že dne 19. 1. v 8:00 hod. došlo v souladu s pravidly Výzvy k ukončení příjmu žádostí o podporu v programu Technologie – Výzva III z důvodu dosažení alokace 3 mld. Kč. Není tedy již možné v rámci této výzvy podat žádost o podporu. Děkujeme za pochopení.


UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z PROGRAMU TECHNOLOGIE – VÝZVA III       

Vážení žadatelé,

v souvislosti s právě probíhajícím příjmem žádostí o podporu v programu Technologie III Vás informujeme, že jejich příjem je garantován poskytovatelem dotace pouze do 19.1.2016 do 8:00. S přihlédnutím k aktuálnímu vývoji objemu již podaných žádostí lze očekávat, že podmínka pro zastavení příjmu žádostí při dosažení alokace 3 mld. Kč bude do této doby naplněna a podání žádostí po 8:00 dne 19.1.2016 nebude již možné.


Základní charakteristiky:

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

  • podnikající fyzická a právnická osoba (MSP), která splňuje definici vymezenou Nařízením Komise (EU) 651/2014

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč
  • míra podpory: v žádosti bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 35% (střední podnik) nebo maximálně 45 % (malý podnik) způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
  • podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 Výzvy

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
  • dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR v podporovaných regionech vymezených v příloze č. 2

Systém sběru žádostí:

  • kolový

 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Technologie III. Výzva - text Výzvy

PDF dokument 820,5 kB 15.12.2015

Příloha č. 1 Kategorie CZ NACE podporované

PDF dokument 114,83 kB 15.12.2015

Příloha č. 2 Podporované regiony

PDF dokument 210,99 kB 22.12.2015

Příloha č. 3 Kriéria hodnocení

PDF dokument 450,88 kB 22.12.2015

Příloha č. 4 Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část

PDF dokument 3,84 MB 7.1.2016

Příloha č. 5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

PDF dokument 268,14 kB 15.12.2015

Prohlášení k žádosti o podporu BEZ de minimis

neznámý typ 38,14 kB 22.12.2015

Technologie-Výzva III- Obecná dokumentace

PDF dokument 208,96 kB 18.12.2015

Metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitelného majetku

PDF dokument 66,35 kB 25.6.2015