Úspory energie v SZT - Výzva I

Cílem programu Úspory energie v SZT je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Předběžné žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 7. 3. 2016. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • v případě nového subjektu je nutno předložit licenci na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licenci na rozvod tepelné energie podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb. nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu
 • typy podporovaných subjektů: podnikatelské subjekty, včetně těch, které jsou až ze 100 % vlastněny státem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory:

V případě opatření týkající se energeticky účinného dálkové vytápění a chlazení včetně instalace plynových KVET platí:

 1. je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
 2. je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
 3. je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV
 • míra podpory na Ekologické studie – Energetický posudek:
 1. je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
 2. je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
 3. je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV
 • podpora na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 350 mil. Kč.
 • maximální absolutní výše podpory na ekologické studie – energetický posudek podle § 9a odst. 1 pism. e) zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a energetický posudek podle § 9a, odst. 1, písmeno b), c) nebo d) zákona č.406/2000 Sb. v platném znění činí 350 tis. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV, který budou součástí soustav zásobování tepelnou energií
 • instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených v Příloze č. 2 Část A Výzvy; podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z odvětví uvedených v Příloze č. 2 Část B Výzvy

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií nezbytná pro dosažení úspor primární energie
 • dlouhodobý hmotný majetek. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS/RTS/atd. pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti je žadatel povinen k žádosti o podporu předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • projektová dokumentace, ekologické studie (včetně energetických posudků)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy; v rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace. Místo realizace by mělo být součástí jedné soustavy dálkového vytápění a chlazení.
 • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Úspory energie v SZT I. výzva

PDF dokument 991,19 kB 22.12.2015

Příloha č. 1 Příručka ke způsobilým výdajům

PDF dokument 959,66 kB 22.12.2015

Příloha č. 2 Kategorie CZ-NACE předmětu projektu

PDF dokument 360,14 kB 22.12.2015

Příloha č. 3 PpŽP - zvláštní část

PDF dokument 4,84 MB 29.2.2016

Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení

PDF dokument 743,89 kB 22.12.2015

Příloha č. 5 Doporučená osnova Studie proveditelnosti

PDF dokument 438,79 kB 22.12.2015

Příloha č. 6 Energetický posudek

PDF dokument 1,41 MB 22.12.2015

Příloha č. 7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

PDF dokument 789,51 kB 22.12.2015

Příloha č. 8 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

PDF dokument 3,16 MB 22.12.2015

Příloha č. 9 Obsah předběžné žádosti o podporu

PDF dokument 191,27 kB 22.12.2015

Obecná dokumentace - Úspory energie v SZT - Výzva I

PDF dokument 158,63 kB 22.12.2015

Posouzení nákladů a přínosů SZT EP

Posouzení nákladů a přínosů při zpracování energetického posudku dle § 9a odst. 1, písmeno b), c) nebo d) zákona č.406/2000 Sb. v platném znění o hospodaření s energií

PDF dokument 850,74 kB 11.2.2016