Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání

Událost

Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání

2023-01-25 10:00:00 2023-01-25 14:00:00 Europe/Prague Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání Plzeňská 134, 261 01 Příbram test@czechinvest.cz
25 led. 2023
10:00 - 14:00
Příbram

Příbram

Plzeňská 134, 261 01 Příbram Dům Natura

Agentura CzechInvest si vás dovoluje pozvat na Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání, který je určen jak pro firmy a podnikatele, tak pro zástupce měst a obcí ze Středočeského kraje.

V jeden čas na jednom místě budete mít příležitost konzultovat své záměry, či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů financování v České republice.

Záměry bude možné konzultovat kdykoli v uvedeném časovém rozmezí se zástupci z celkem 20 institucí.  

 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace působící v jednotlivých krajích ČR a v zahraničí. Českým i zahraničním firmám pomáhá s expanzí a lokalizací jejich investičních záměrů na území ČR, a to zejména prostřednictvím investičních pobídek a databází podnikatelských nemovitostí a brownfieldů. Dále se CzechInvest zaměřuje na rozvoj potenciálu českých technologických firem, tzv. startupů, skrze program Technologická inkubace. V neposlední řadě se tato agentura zabývá kultivací podnikatelského a investičního prostředí ve spolupráci s místními municipalitami.
 • Agentura pro podnikání a inovace API je státní příspěvková organizace, která administruje projekty firem financované z evropských strukturálních fondů. Rádi s vámi zkonzultují možnosti podpory vašich podnikatelských záměrů, případně vám poradí i s realizací či administrativou již probíhajících projektů. Podpora z aktuálního OP TAK je směřována zejména do oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace podniku, energetických úspor a cirkulární ekonomiky.
 • Proexportní Agentura na podporu obchodu CzechTrade nabízí malým středním firmám kompletní exportní podporu na více než 50 zahraničních trzích. Od vytipování obchodního partnera (dle vašeho zadání) po jeho oslovení s nabídkou spolupráce s vámi. Nejvýznamnější přidanou hodnotou spolupráce s CzechTrade jsou odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti zástupců agentury. 
 • Centrum pro regionální rozvoj České republiky podporuje regionální politiky vlády realizované z evropských prostředků. Aktuálním operačním programem pro období 2021-2027, kterému se Centrum věnuje je Integrovaný regionální operační program (IROP), kde kromě administrace a konzultací při přípravě projektů, široké nabídky seminářů a workshopů pro žadatele a příjemce dotací je novými tématy také podpora udržitelného cestovního ruchu, revitalizace měst a obcí nebo podpora ochrany veřejného zdraví.  
 • Eurocentrum Praha poskytuje informace o Evropské unii a evropských fondech. Pravidelně také pořádá semináře pro žadatele a příjemce evropských dotací a poskytuje primární konzultace projektových záměrů.
 • Ministerstvo kultury ČR v rámci podpory kulturních a kreativních průmyslů připravuje dotační výzvu Kreativních voucherů pro rok 2023, MSP bude moci podat žádost o voucher na služby kreativců na měkké inovace nebo-li kreativní řešení jejich produktu nebo služby. Kreativci, se kterými bude možné navázat spolupráci v rámci čerpání voucheru, budou muset být registrovaní v Celostátní galerii kreativců.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo v srpnu a v říjnu 2022 v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) výzvu pro předkládání projektů zaměřených na zavádění diverzitní a flexibilní pracovní kultury a age managementu do firem. V první polovině roku 2023 bude MPSV v rámci OPZ+ dále vyhlašovat dvě výzvy zaměřené na další profesní vzdělávání zaměstnanců. V lednu 2023 vyhlásí MPSV v rámci Národního plánu obnovy investiční výzvu na koupi nebo budování infrastruktury pro zařízení péče o děti, tzv. dětské skupiny především pro instituce veřejné správy.
 • V prvním kvartálu příštího roku bude Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci svého Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost vyhlašovat výzvu nazvanou Technologie pro MAS – CLLD, díky níž budou moci čerpat dotační podporu malé a střední podniky prostřednictvím místních akčních skupin v místě realizace projektu. V rámci Národního plánu obnovy nebyly zdaleka rezervovány veškeré finanční prostředky a v roce 2023 se tak chystá vyhlášení několika výzev, především zaměřených na digitální transformaci podniků a podporu prvků Průmyslu 4.0.
 • Místní akční skupiny jsou spolky fungující na principu komunitně vedeného místního rozvoje a metodě LEADER. Hlavním společným cílem MAS a jejích členů je rozvíjet venkovský region za pomoci dotací ze Strukturálních fondů EU, z národních programů a dalších zdrojů finanční podpory. Podporovány jsou investice pro malé a střední podniky z Programu rozvoje venkova, dále zemědělské i ostatní podnikatelské aktivity, sociální služby a životní prostředí v regionu. Veletrhu se účastní zástupci z MAS Brdy, MAS Podbrdsko, MAS Brdy-Vltava a MAS Sedlčansko.
 • Národní rozvojová banka, a.s., je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu. Jejím cílem je přispět a podílet se na udržitelném hospodářském a sociálním rozvoji České republiky prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Banka doplňuje nabídku bankovních a investičních produktů na trhu, a tím pomáhá překonat existující selhání.  
 • Posláním Okresní hospodářské komory v Příbrami je propagace podnikatelů a podnikatelské sféry, společenské a kulturní sjednocování podnikatelů, podílení se na regionální politice a její tvorbě, regionálním rozvoji či propagaci regionu. Dále OHK poskytuje informační a osvětový servis, podílí se na činnosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zajišťuje vysokou kvalitu práce informačního místa pro podnikatele a v přiměřené míře prosazuje teritoriální patriotismus – lobuje za zájmy firem uvnitř regionu.
 • Posláním Státního fondu životního prostředí ČR je prostřednictvím investic do životního prostředí chránit zdraví, majetky obyvatel a přírodní bohatství České republiky, přispívat k jejímu udržitelnému rozvoji a uchování pro budoucí generace. Formou dotací a půjček spolufinancuje projekty přispívající ke zlepšování kvality vod, ovzduší, nakládání s odpady a ochrany přírody a krajiny. Podporuje také environmentální vzdělávání a zejména využívání obnovitelných zdrojů energie a úsporu energií.
 • Středočeské inovační centrum je veřejná agentura, která ve Středočeském kraji podporuje malé a střední firmy a výzkumná centra.​ Poskytují firmám, které disponují inovativním produktem, finanční podporu zaměřenou na vývoj nebo inovaci produktu/služby či expanzi společnosti. Přivádí do firem špičkové experty, jejichž know-how jim pomáhá řešit konkrétní potřeby a výzvy. Nabízí podporu i v oblasti digitální transformace a cirkulární ekonomiky. Cíleně propojují podnikatele, vědce, investory a další klíčové hráče v inovačním prostředí tak, aby své nápady společně proměnili v úspěch. 
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR je největší zaměstnavatelský svaz, prosazující zájmy českého průmyslu na české i evropské scéně. Svým členům poskytuje informační servis v podobě informačních a diskusních akcí na různorodá témata, organizuje zahraniční mise a reprezentuje jejich zájmy před veřejnými institucemi
 • Technologická agentura ČR je organizační složka státu zabezpečující přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy. TAČR kromě vlastních programů administruje také resortní programy (DOPRAVA 2020+, TREND, Prostředí pro život) a programy veřejných zakázek. Například Program DELTA 2 je zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu a vývoji českých podniků, výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů.
 • Technologické centrum Praha je přední česká nevládní organizace, která na národní úrovni podporuje rozvoj sektoru výzkumu, vývoje a inovací a zapojování českých subjektů do mezinárodních programů výzkumu a vývoje. TC Praha je koordinátorem české sítě Enterprise Europe Network a pomáhá českým firmám při zvyšování jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím transferu technologií a partnerských aktivit a stimuluje zavádění procesů inovací, digitalizace a udržitelnosti v českém průmyslu.
 • Úřad práce se v současné době intenzivně věnuje projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II), jehož cílem je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i potencionálních zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. POVEZ II je jedinečným nástrojem zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti zaměstnanců formou podpory jejich vzdělávání, zvýšení jejich kompetencí a je rovněž motivačním prostředkem pro snížení fluktuace zaměstnanců. Projekt vám nabízí příspěvek na obecné a specifické vzdělávání stávajících zaměstnanců, refundaci mezd zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání a možnost vzdělávání vašimi interními lektory.

Akci byla udělena záštita starostou města Příbram Mgr. Janem Konvalinkou.

Přijďte a konzultujte s námi! Těšíme se na viděnou.

Účast na akci je zdarma po předchozí registraci.
   

 
 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}