Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Stojíme o investory s inovačním potenciálem

O silných a slabých stránkách regionu a o vytváření zázemí pro investice, které přinesou vysokou přidanou hodnotu, jsme hovořili s ředitelkou olomoucké kanceláře CzechInvestu Veronikou Pudelovou Voltnerovou

Stojíme o investory s inovačním potenciálem Zdroj: Shutterstock
Co nejvíce zaměstnávalo olomouckou kancelář CzechInvestu v roce 2019?


Asi největší úsilí jsme společně s kolegy věnovali pasportizaci obcí. Osobně jsme navštívili všechna města a obce od úrovně pověřených obecních úřadů výš a dotazovali jsme se starostů na tamní podnikatelské prostředí. Zjišťovali jsme, jaké podnikatelské aktivity v obcích fungují, které se rozvíjejí a jsou perspektivní, jaký je tam potenciál pro nové investory, které typy investic by uvítali a podobně. Zároveň jsme při rozhovorech probírali možnosti spolupráce CzechInvestu s obcemi. Můžeme pomoci třeba s nabídkou nemovitostí k podnikatelskému využití, s dotacemi na revitalizaci brownfieldů, organizací vzdělávacích akcí nebo konzultačních dnů k dostupné státní podpoře pro místní podnikatele i úředníky a s další agendou související s podnikáním.

Byli starostové ochotní se s vámi scházet a věnovat vám svůj čas?

Pasportizaci na úrovni ORP jsme prováděli už před dvěma lety. Tito starostové nás už znali a věděli, že pasportizace je pro ně užitečná a že informace, které z ní vyplynou, mohou využít ve své práci. V menších obcích jsme museli smysl naší aktivity vysvětlit a navázat nové kontakty. Ale nikdo nás neodmítl, všichni se s námi ochotně podělili o znalosti z území. Přitom jsme mnohdy objevili nějaká témata pro další, konkrétnější spolupráci.

Můžete uvést nějaké příklady takové spolupráce?

Třeba v Šumperku jsme propojili zástupce města s pracovníky Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří připravují novou verzi programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Město chce tohoto programu využít při výstavbě průmyslové zóny a díky naší spolupráci může v předstihu konzultovat své záměry s těmi, kdo vytvářejí pravidla pro přidělování dotací. Podobně jsme jednali o podpoře průmyslové zóny i s jesenickou radnicí.

V řadě dalších měst jsme identifikovali nové brownfieldy, které zařazujeme do naší databáze. Některé z nich bychom chtěli aktivně propagovat a pomoci jejich novému využití. V letošním roce proto plánujeme jednání s jejich vlastníky.

Co může Olomoucký kraj nabídnout potenciálním investorům?

Hlavní silnou stránkou kraje je průmyslová tradice. Máme zde významné zastoupení zejména strojírenského, elektrotechnického, kovozpracujícího a potravinářského průmyslu. Investoři s projekty s vyšší přidanou hodnotou jistě ocení excelentní výzkumné zázemí v podobě vědecko-výzkumných center Univerzity Palackého v Olomouci. Zde se daří zejména oborům v oblasti biotechnologií, biomedicíny, nanotechnologií a optiky. Zázemí pro transfer technologií z univerzitních center do praxe a vhodné podmínky pro startupy poskytuje Vědeckotechnický park Univerzity Palackého.

Významnou hodnotou je i cizojazyčná vzdělanost. Olomoucká univerzita má velmi široké spektrum výuky jazyků včetně netradičních.

Přes kraj také vede páteřní železniční koridor a zároveň klíčová dálnice D1, kterou v budoucnu doplní připojení na severní D35 na Pardubice a Hradec Králové. Řada investorů určitě ocení i kvalitní životní prostředí. Olomouc je nádherné město s druhou největší památkovou rezervací v zemi po Praze a oblast Jeseníků zase nabízí rekreační zázemí v čisté přírodě.

A v neposlední řadě musím uvést, že v Olomouci už dlouhodobě působí Britská mezinárodní mateřská a základní škola, která má akreditaci britského ministerstva školství. Je zde tedy zajištěné vzdělání i pro děti zahraničních manažerů mezinárodních firem.

V čem naopak vidíte slabiny kraje ve vztahu k potenciálním investicím?

Slabiny jsou dány zejména geografickými podmínkami. V hornaté severní části kraje tvoří velkou překážku horší dopravní dostupnost. Jižní část je sice dostupná velmi dobře, ale jedná se o oblast úrodné Hané, kde je poměrně problematické a finančně nákladné vynětí bonitní půdy ze zemědělského půdního fondu, navíc často s velkým množstvím vlastníků. Není zde tedy tolik prostoru pro novou výstavbu výrobních areálů. To patří mezi hlavní důvody, proč má Olomoucký kraj jeden z nejnižších podílů přímých zahraničních investic ve srovnání s ostatními regiony.

Přesto si řada významných investic cestu do našeho kraje našla, i když převažují expanze již existujících firem nad vstupem nových investorů. Od roku 2010 evidujeme v kraji 54 investičních projektů o celkovém objemu přesahujícím 20 miliard korun. Díky nim zde bylo vytvořeno více než 4 000 pracovních míst.

O jaký typ investic je v tomto kraji největší zájem?

Dosud jsme zaznamenávali převážně investice v tradičních průmyslových oborech. Do budoucna vidíme hlavní potenciál v posunu k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou. Tedy zakládání nebo rozšiřování technologických center a center strategických služeb. Manažeři mnoha firem nám potvrzují, že tyto aktivity již řeší nebo o nich uvažují. Je znát, že orientace na inovace začíná být pro firmy stále důležitějším předpokladem jejich dalšího rozvoje.

Jako příklad hodný k následování, na který jsme pyšní, můžu uvést firmu Hella Autotechnik Nova v Mohelnici. Začala v roce 1992 s klasickým výrobním závodem, postupně si získala důvěru německého managementu a dnes má vedle výroby i vývojové centrum s šesti stovkami kvalifikovaných pozic. Celkově zde pracuje přes 3 000 zaměstnanců.

K posuzování potenciálu nových investic v jednotlivých částech regionu jsme si vytvořili tzv. mapu soběstačnosti obcí na trhu práce. Ta ukazuje, že v územích s vysokou soběstačností je prostor spíše pro kvalitativní rozvoj investic. Stále se však na území kraje nacházejí i lokality, kde by bylo přínosem usídlení výrobních investorů s menšími nároky na vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Patří mezi ně Moravský Beroun, Kojetín nebo Hanušovice. Pro kombinaci dělnických a více kvalifikovaných pozic jsou velké příležitosti v Zábřehu.

Pro spolupráci se špičkovými univerzitními centry by se nám hodili investoři s inovačním potenciálem v oborech biotechnologie, biomedicína, farmacie, nanotechnologie, pokročilé materiály a podobně. Přineslo by to kvalifikovaná místa pro absolventy přírodovědných oborů, kterých je na univerzitě široké spektrum.

V neposlední řadě na Olomoucku vidíme velké příležitosti pro investory v oblasti sdílených podnikových služeb. Na jejich lákání spolupracujeme s dalšími regionálními partnery už delší dobu. Jsou to investoři, kteří mají rádi atraktivní univerzitní města, zaměstnávají až 90 procent vysokoškolských absolventů. Ocení zejména humanitně zaměřené vysokoškoláky s výbornou znalostí několika jazyků.

Jak intenzivně spolupracujete s Olomouckým krajem?

Spolupracujeme poměrně často a intenzivně. V úzkém kontaktu jsme zejména s odborem strategického rozvoje. Řešíme řadu témat, v posledním roce to byla zejména regionální podpora inovací. Spolupracujeme v rámci různých krajských strategií, vzájemně se informujeme o našich aktivitách a o příležitostech pro rozvoj regionu. Pomáháme si při pořádání konzultací a seminářů pro firmy a podnikatele, veletrhů dotačních příležitostí a dalších akcí.

Jednou až dvakrát ročně se také podílíme na setkání pracovníků regionálního rozvoje měst v našem kraji. Informujeme je o novinkách a dotačních programech, které mohou využít, a od nich získáváme informace o situaci v území.

Velkým společným tématem je podpora Jesenicka. Kraj se zde snaží intenzivně intervenovat, v rámci nové strategie regionálního rozvoje na nejbližší dva roky jsou vyčleněné docela zajímavé finanční prostředky.

S čím konkrétně se oblast Jesenicka potýká a jak její problémy pomáhá řešit CzechInvest?

Jesenicko je složitá oblast, problémů je zde více. Jedním z nejvýznamnějších je vylidňování. Mladí lidé odcházejí za studiem a za prací a chybí jim motivace se vracet. My spolupracujeme s místní iniciativou PositivJE a PositivSU, která se snaží bojovat s negativní reputací lokality a přesvědčuje lidi, že to místo je mnohem lepší, než jaké o něm panuje všeobecné mínění. Na webu, facebooku a instagramu iniciativy se pravidelně objevují pozitivní zprávy o úspěších z Jesenicka a my ji využíváme pro zprostředkování kontaktu s místními podnikateli, samosprávami a dalšími subjekty.

Na Jesenicku pořádáme různé semináře a konzultační dny. Nedávno jsme společně s dalšími dvěma regionálními kancelářemi CzechInvestu iniciovali podání žádosti o podporu projektu do Technologické agentury ČR, jehož cílem je navrhnout konkrétní opatření, která by pomohla udržet mladé lidi v místech, odkud dnes odcházejí.

Dalším velkým problémem je špatná dopravní dostupnost. V minulosti se mluvilo o tunelu pod Červenohorským sedlem, to bohužel již padlo. Snažíme se proto hledat jiné cesty a velkou šanci, zejména pro mladou generaci, vidíme v rozvoji digitalizace. Ta by mohla nabídnout atraktivní pracovní příležitosti pro lidi s vyšší kvalifikací prostřednictvím práce na dálku. Už nyní tam funguje několik úspěšných IT specialistů, kteří pracují pro renomované zahraniční firmy a přitom žijí v krásném horském prostředí. To chceme podporovat a v tomto smyslu i působíme na výchovné poradce na školách, aby motivovali žáky při volbě budoucího profesního zaměření na technické obory a IT.

Skvělou zprávou je, že se Jeseníku podařilo uspět v soutěži o pilotní zprovoznění městské 5G sítě. To by mohlo pomoci posunout řešení problému zase o krok dál, stejně jako nový IT obor, který vzniká na průmyslovce v Jeseníku.

Jak se v Olomouckém kraji daří startupům?

Na Olomoucku je startupové prostředí specifické, protože naše univerzita nedisponuje fakultou technického zaměření, ale na druhé straně je zde velký potenciál pro vznik nových vysoce inovativních firem v návaznosti na výzkumné kapacity v přírodovědných oborech. V uplynulém roce jsme pořádali několik významných akcí pro startupy. Podařilo se nám například do Olomouce získat pořadatelství národního finále soutěže Creative Business Cup. To se letos bude konat 24. března v Brně. Loňská vítězka uspěla i v globálním finále v Kodani. Nás obzvlášť těší, že druhé a třetí místo získaly startupy z Olomouckého kraje. S nimi jsme v dlouhodobém kontaktu a poskytujeme jim individuální konzultace a poradenství. Na dalších formách podpory startupů spolupracujeme s centrálou CzechInvestu. Pro startupy máme připravené velmi zajímavé programy i s mezinárodním dosahem. Z našeho kraje již bylo takto podpořeno sedm startupů.

Investiční pobídky v Olomouckém kraji

Zdroj: CzechInvest

Olomoucká kancelář CzechInvestu organizuje semináře na podporu podnikavosti žen. Můžete čtenářům přiblížit jejich smysl a obsah?

Jde o setkání, kde se ženy vzájemně motivují a inspirují. Ženy, které o podnikání uvažují, ale ještě neměly odvahu začít, se setkávají se zkušenými podnikatelkami a s odborníky na různá témata týkající se podnikání. Získávají důležité informace a vzdělávají se.

Druhá přidaná hodnota je v tom, že se ženy poznávají a síťují své aktivity. Některá třeba potřebuje pro realizaci svého nápadu grafičku, jiná účetní, další hledá někoho, kdo by jí vydal knihu. Při setkání zjistí, že si mohou navzájem pomoci a pracovat na některých projektech společně. Vzniká zajímavá komunita prospěšná pro všechny.

Dosud jsme setkání organizovali pouze v Olomouci, letos bychom chtěli dát příležitost i ženám na Jesenicku.

Jaké další úkoly čekají olomouckou kancelář CzechInvestu v roce 2020?

Primárně bychom chtěli pracovat na implementaci nové strategie CzechInvestu i nové Inovační strategie České republiky 2019–2030. Dále budeme usilovat o podporu chytrých investic a rozvíjet spolupráci v terénu s firmami i obcemi. Čeká nás zpracování výsledků pasportizace a chceme motivovat firmy k investičním aktivitám s vyšší přidanou hodnotou. Plánujeme k tomu seminář, který představí nový přístup k podpoře firem prostřednictvím investičních pobídek. Nově se také výrazně zaměříme na možnost podpory investic a výzkumně-vývojových aktivit malých a středních podniků, pro něž jsou pobídky výhodnější než dříve. Tradičně připravujeme také řadu akcí na podporu startupů.

Tento rozhovor vyšel v únorovém vydání časopisu Pro města a obce. Autorem je Pavel Černý.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}