Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

CzechInvest v Bruselu prezentuje svůj úspěšný přístup k využívání strukturálních fondů

Agentura CzechInvest jako jediná instituce z České republiky vystoupí na dnešní konferenci pořádané DG Regio pod názvem Regions for economic change: Innovating through EU Regional Policy. Za účasti hlavních regionálních autorit z celé Evropy zde proběhne stěžejní dialog o regionální politice pro příští programové období 2007 – 13. Konferenci zahájí předseda Komise José Manuel Barroso a komisařka Danuta Hübner, následovat budou workshopy zaměřené na konkrétní regionální problematiku.

13.06.2006
CzechInvest v Bruselu prezentuje svůj úspěšný přístup k využívání strukturálních fondů

Českou republiku zde bude reprezentovat Luboš Lukasík, ředitel Divize rozvoje podnikání v CzechInvestu. Představí "best practices" podpořené prvními zkušenostmi s využíváním strukturálních fondů v ČR v období 2004 - 2006, doplněné o konkrétní příklady úspěšných projektů podaných do operačního programu OPPP, který CzechInvest implementuje.

K dnešnímu dni bylo do OPPP přijato 3 924 žádostí o dotaci nebo úvěr, přičemž podpora byla přislíbena 1 954 projektům. Celkem se tak prozatím podařilo k podnikatelům nasměrovat přes 5,5 miliardy korun, čímž se OPPP zařadil mezi nejúspěšnější operační programy v zemi. Souběžně s hodnocením žádostí probíhá i fyzické vyplácení peněz na již dokončené projekty. Do této chvíle jde o sumu 1,7 miliardy korun," řekl Tomáš Hruda, generální ředitel CzechInvestu.

V programovacím období 2007 - 2013 bude mít Česká republika možnost využít až 26,7 miliard EUR (cca 774 miliard korun) z fondů EU k podpoře rozvoje regionů, konkurenceschopnosti, hospodářského růstu a kvality života obyvatel. Na podporu průmyslu, inovací, vědy a výzkumu budou zaměřeny i operační programy (OP), které bude buď zcela nebo zčásti implementovat CzechInvest. Jedná se především o OP Podnikání a inovace jehož nastavení na léta 2007-2013 vychází z úspěšně implementovaných programů současného OP Průmysl a podnikání 2004-2006 a dále o OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celkem je pro celé období na tyto tři operační programy vyčleněno přibližně 233 miliard korun.

V příštím programovacím období se proto chceme zaměřit především na podporu inovačních procesů, spolupráci mezi podniky a výzkumnými institucemi, využívání nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií, a na rozvoj lidských zdrojů v podnikatelské sféře," dodává Luboš Lukasík, ředitel Divize rozvoje podnikání CzechInvestu.

Agentura CzechInvest připravuje i významné změny, které pomohou zjednodušit administrativu v procesu přijímání žádostí a zároveň urychlit proces hodnocení projektů. Mezi novinky patří zejména zjednodušení a zkrácení formuláře žádosti o dotaci a zásadní snížení počtu příloh a další dokumentace. „Naší snahou je maximálně využít internetu - každý žadatel by měl obdržet vlastní internetový účet, tzv. e-account, prostřednictvím něhož by podával jednotlivé části žádosti vždy až v momentě, kdy budou skutečně potřeba, a zároveň mohl průběžně stav své žádosti sledovat. V případě schválení projektu by pak stejnou cestou podával i žádosti o platbu," vysvětluje Lukasík a dodává: „Podstatné bude pro žadatele i uspíšení vzniku uznatelných nákladů, což zrychlí možnost zahájit dříve realizaci projektu a zvýší tak míru čerpání finančních prostředků ze SF EU."

Kromě implementace OPPP vyvíjí CzechInvest další aktivity směřující k posílení podnikatelského sektoru. Loni na podzim jsme například spustili databázi prověřených poradců - Národní registr poradců, na jejichž služby mohou podnikatelé navíc získat dotace z programu Konkurenceschopnost. Novinek je ale víc, namátkou jmenujme Český benchmarkingový index nebo Národní program výzkumu II - Trvalá prosperita. Šestým rokem také podporujeme společnosti, které se ucházejí o zakázky velkých investorů. I díky tomu se českým firmám doposud podařilo uzavřít dodavatelské kontrakty za celkem 4 miliardy korun," doplňuje výčet aktivit CzechInvestu Luboš Lukasík.

Čerpat ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti EU může ČR od svého vstupu do EU v květnu 2004. Celkem má na období 2004 až 2006 k dispozici zhruba 75 miliard korun. Mezi nejvíce využívané patří operační programy - Operační program Průmysl a podnikání přitom vykazuje nejlepší výsledky v čerpání alokovaných prostředků.