Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Záchranný program MPO ČR

Soubor opatření MPO ČR na pomoc malým a středním podnikům a živnostníkům postiženým povodní

13.06.2013

MPO ČR připravilo sadu pomocných opatření a doporučení pro podnikatele, který byl postižen povodní a má zničené stroje a škodu na majetku provozovny.

Jednotlivé přílohy včetně informační brožury a žádost o poskytnutí dotace naleznete v připojených souborech.

Podrobnější informace získáte v regionálních kancelářích CzechInvestu nebo na emailu povodne@czechinvest.org.

Dále byla zprovozněna informační linka 800 886 666, která bude v provozu od pondělí do pátku (9 až 16 hodin).

 

 

 

Pět cest z vody do sucha

1. Dotace na obnovu zničeného majetku – RESTART 2013

Podpora pro: malé podniky a živnostníky

Účel použití podpory: nákup nového dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení majetku

Míra podpory: 50 % investičních výdajů

Termín podávání: od 14. 6. 2013 do 30. 11. 2013

Kontakt: regionální kanceláře agentury CzechInvest, kanceláře Hospodářské komory

Podrobný seznam všech potřebných kontaktů najdete v adresáři na konci brožury.

2. Záruky za úvěry na obnovu provozu a zásob

Podpora pro: malé a střední podniky

Účel použití podpory: opravy (včetně vyklízecích prací), pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku, pořízení zásob včetně drobného hmotného majetku

Míra podpory: záruka k bankovnímu úvěru

Termín podávání: od 20. 6. 2013 do 31. 12. 2013

Kontakt: pobočky ČMZRB, regionální kanceláře agentury CzechInvest

Podrobný seznam všech potřebných kontaktů najdete v adresáři na konci brožury.


3. Zvýhodnění úvěrů

Podpora pro: malé a střední podniky

Účel použití podpory: zvýhodnění k novému zaručenému úvěru (po 7. 6. 2013) určenému na úhradu škody způsobené povodní

Míra podpory: příspěvek ve výši 10% k zaručenému úvěru

Termín podávání: od 20. 6. 2013 do 31. 12. 2013

Kontakt: pobočky ČMZRB, regionální kanceláře agentury CzechInvest

Podrobný seznam všech potřebných kontaktů najdete v adresáři na konci brožury.


4. Zvýhodněné podmínky exportérům

Podpora pro: exportéry z řad klientů ČEB a EGAP; “HELP“ – pomoc s exportem pro malé a střední podniky

Účel použití podpory: podpora nepřerušenému průběhu obchodních případů, posílení exportních možností firem

Míra podpory: soubor podpůrných opatření pro exportéry, řešení specifických potřeb exportérů, financování, nové balíčky pro podnikatele

Termín podávání: IHNED

Kontakt: ČEB, EGAP, CzechTrade

Podrobný seznam všech potřebných kontaktů najdete v adresáři na konci brožury. Jedná se o vstřícnější přístup poskytovaný prostřednictvím České exportní banky (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP).


5. Úlevy s platbou daní

a) odložení platby daně z příjm ů za rok 2012 u firem, které mají prodloužený termí n pro podání přiznání do 30. 6. 2013

Posečkání se zaplacením daně za rok 2012 do 31. 10. 2013, aby tak podnikatelé měli dostatek finančních prostředků pro plnou obnovu svého podnikání.

Definice pojmů a příloh


A.      Malý a střední podnik MSP

Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho kalendářního roku. Přesnou definice naleznete zde.

B.       Definice podporovaných CZ NACE

Ekonomické činnosti CZ NACE lze vyhledat na webovém portálu ARES.

Tyto činnosti je nutné porovnat s Přílohou CZ-NACE podporované oblasti.

C.       Definice DE MINIMIS

DE MINIMIS představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „DE MINIMIS“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200.000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory DE MINIMIS poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. Ověření výše čerpané podpory v režimu DE MINIMIS je dostupné na http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search.

D.      Definice Minimální výše podpory

Žadateli bude poskytnuta podpora ve výši 50% z celkové výše škody, která si vyžádá výdaje min. 40 000 Kč,- bez DPH (tzn. minimální výše podpory je tedy 20 000Kč,-)

Popis dostupných dokumentů

POPIS dostupných dokumentů Formulář / dokument
A Podmínky poskytnutí podpory Vyplňte: A - Podmínky poskytnutí podpory
B Žádost o poskytnutí podpory Vyplňte: B - Žádost o poskytnutí podpory
C Čestné prohlášení žadatele Vyplňte: C - Čestné prohlášení žadatele
  01 Plná moc k jednání za Žadatele Vyplňte: C - Příloha 01 - Plná moc k jednání za Žadatele
02 Potvrzení od obce Vyplňte: C - Příloha 02 - Potvrzení od obce
03 Protokol o způsobených škodách od pojišťovny Vzory těchto příloh nejsou Poskytovatelem standardně definovány.
04 Soudní znalecký posudek
05 Relevantní fotodokumentace škod
06 Seznam poškozeného majetku
07 Protokol o vyřazení majetku z evidence Vyplňte: C - Příloha 07 - Protokol o vyřazení majetku z evidence
08 Protokol o realizaci výběrového řízení Vyplňte: C - Příloha 08 - Protokol o realizaci výběrového řízení
D Definice podporovaných CZ NACE Dokument: http://www.czechinvest.org/data/files/cz-nace-podporovane-oblasti-3765-cz.pdf

Kontakt na Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest:

Regionální kanceláře, povodne@czechinvest.org

Informační linka 800 886 666, pondělí do pátku (9 až 16 hodin)


Kontakt na pobočky a regionální pracoviště ČMZRB:

Informační linka: 255 721 262, 255 721 111