Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - 11. 6. 2014

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

11.06.2014
Aktuální informace o programech podpory podnikání - 11. 6. 2014

Vyhlášení III. Výzvy - II. prodloužení v programu Potenciál

Dne 10. 6. 2014 byla vyhlášena Výzva III. - II. prodloužení v programu Potenciál. Příjem Registračních žádostí byl zahájen 10. 6. 2014 (od 12:00 hod) prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Plánovaná alokace pro tuto výzvu činí 1 mld. Kč. Text výzvy i veškeré její přílohy jsou zveřejněny na webových stránkách agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu.

  • Potenciál: program pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě.

Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů

Dne 9. 6. 2014 byla na webových stránkách agentury CzechInvest zveřejněna aktuální verze dokumentu Pravidla pro výběr dodavatelů. Výčet nejdůležitějších aktualizací je uveden níže.

V kapitole Obecné principy byly provedeny následující změny:

  • V bodě 4) na str. 2 bylo upřesněno, od kdy je počítána lhůta 4 pracovních dnů při odpovídání na dotazy. Jedná se o 4 pracovní dny od doručení dotazu, přičemž rozhodným dnem pro začátek běhu lhůty je den následující.
  • Bod 5) na str. 2 byl přeformulován a doplněn o příklady. "Zadavatel však není povinen sčítat předpokládané hodnoty zakázek, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb. Příkladem opakovaných zakázek jsou zakázky na nákup zboží typu potravin, pohonných hmot či letenek, atd. Jednotlivé zakázky jsou v těchto případech považovány za zakázky samostatné."
  • Byl doplněn bod 6) na str. 2: "O zrušení výběrového řízení je Zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek, a jejichž nabídka nebyla z výběrového řízení vyřazena."

Mnoha změn dostála též kapitola Zadávací dokumentace, ve které byly provedeny mj. následující úpravy:

  • V bodě 9) písm. a) na str. 3 bylo upraveno dokládání základních kvalifikačních předpokladů u zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 50 mil. Kč bez DPH - povinnost požadovat alespoň základní KP dle § 53 odst. 1 zůstala zachována, není však již vyžadováno prokázání dle § 53 odst. 3 (tzn., lze i čestným prohlášením).
  • V bodě 9) písm. c) na str. 3 a v bodě 14) písm. c) na str. 6 byla z povinných náležitostí ZD a Oznámení vyškrtnuta předpokládaná hodnota zakázky. Dále je v bodě 9) uvedeno: "Zadávací dokumentace může obsahovat předpokládanou hodnotu zakázky. Na žádost poskytovatele dotace je zadavatel povinen předložit způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky (§ 13 Zákona), pokud není uvedena v zadávací dokumentaci.
  • V bodě 9) písm. n) na str. 4 byl zrušen odkaz na vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V kapitole Vyhlášení zakázky byla provedena mj. následující aktualizace:

  • V bodě 12) na str. 5 je uvedeno: Rozhodným datem pro začátek běhu lhůty pro podání nabídek je den následující po dni, ve kterém došlo k odeslání tohoto oznámení k uveřejnění.

V kapitole Smlouva došlo k této změně:

  • V bodě 28) bylo upraveno, kdy zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem. (Osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného VŘ, nikoliv na přípravě nebo zadání.)

Dalších úpravy byly provedeny v kapitolách Informace o výsledku výběrového řízení, Poskytnutí informací poskytovateli dotace a Závěrečná ustanovení.

Aktuální verze Pravidel pro výběr dodavatelů, která je platná od 9. 6. 2014, je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI.


Aktualizace Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek

Dne 9. 6. 2014 byla na webových stránkách agentury CzechInvest zveřejněna aktuální verze dokumentu Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek, která vstoupila v platnost dne 2. 6. 2014. Aktuální verze je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}