Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Nejúspěšnější podnikatelé dnes získali ocenění Podnikatelský projekt roku 2007

Manažeři projektů Oxidační technologie výroby monokrystalů, Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Vědeckovýzkumný uhelný ústav, Technologický pavilon CPIT Vysoké školy báňské a Klastr výrobců obalů, ti všichni si dnes z rukou ministra průmyslu a obchodu Martina Římana převzali ocenění Podnikatelský projekt roku 2007.

22.04.2008
Nejúspěšnější podnikatelé dnes získali ocenění Podnikatelský projekt roku 2007

Logo Podnikatelský projekt roku 2007Ocenění si odnesli úspěšní čeští podnikatelé, kteří pro své projekty získali podporu ze strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky,“ uvedla Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

Vítězové si ocenění převzali v rámci 77. Žofínského fóra na téma „OPPI – Výzva pro české podnikatele“. Na fóru se svými příspěvky k aktuálním výzvám pro podávání žádostí o dotace vystoupili a ceny nejúspěšnějším podnikatelům předali ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, ředitel sekce strukturálních fondů MPO Miroslav Elfmark a Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

 

Ceny si podnikatelé převzali v pěti kategoriích:

  • Projekt s největším inovačním potenciálem

Ocenění získala společnost CRYTUR, spol. s r.o. za projekt oxidační technologie výroby monokrystalů. Cenu převzal Jindřich Houžvička, jednatel společnosti. 

  • Vědeckotechnický park roku

Ocenění získal Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cenu převzal Alexander Černý, kvestor univerzity. 

  • Školicí projekt roku

Ocenění získalo ostravské školící středisko Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a.s. pro oblast provozní, protipožární a protivýbuchové bezpečnosti. Cenu převzali Sylva Kazárová, místopředsedkyně představenstva a Libor Štroch, ředitel společnosti.  

  • Podnikatelský inkubátor roku

Ocenění získal Technologický pavilon CPIT Vysoké školy báňské v Ostravě. Cenu převzali Tomáš Čermák, rektor vysoké školy a Václav Lukeš, ředitel podnikatelského inkubátoru.

  • Klastr roku

Ocenění získal Klastr výrobců obalů, družstvo. Cenu převzala Petra Šišková, manažerka klastru. 

logo OPPIPrestižní soutěž již potřetí vyhlásila Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Sdružením pro zahraniční investice AFI.

Vítězné projekty vybírala mezirezortní komise složená ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a nezávislých hodnotitelů.  Pro jednotlivé kategorie byly sestaveny různé komise, které projekty hodnotily podle předem daných kritérií. Zásadní přitom kvalita a potenciál projektu a jeho přínos pro danou oblast. V každé z kategorií byly poté nominovány 3 nejlepší projekty, z nichž následně vzešel i absolutní vítěz kategorie.

 


Více o vítězných projektech

Kategorie: Projekt s největším inovačním potenciálem

CRYTUR je podnik sídlící v Turnově a jeho hlavním předmětem činnosti je výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd a výroba ostatních chemických látek a přípravků. Cílem oceněného projektu bylo zavedení nové technologie výroby monokrystalů pro použití v hi-tech aplikacích pro výkonné lasery a pro zobrazovací systémy jako X-ray kamery, tomografie a elektronová mikroskopie. Nová technologie používá oxidační podmínky. Hlavní investice projektu například směřovaly především do pěstovacích pecí na růst krystalů za oxidačních podmínek, do technologie opracování pomocí řízených strojů. Celkové náklady projektu činily 18 395 000 Kč a z programu Inovace byla požadována dotace ve výši 7 158 000 Kč.

Kategorie: Vědeckotechnický park roku

Hlavním cílem Vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně projektu je vytvoření infrastruktury pro dynamický rozvoj a činnosti inovačních firem. Vybudování vědeckotechnického parku a centra přispěje k usnadnění realizace inovačních záměrů firem, které jsou v něm sdružené. Povede to k jejich vyšší konkurenceschopnosti, k tvorbě nových pracovních míst a k růstu prestiže a prosperity Zlínského kraje. Do parku budou soustředěny firmy zabývající se vývojem inovačních produktů na bázi polymerních materiálů pro oblast zdravotnictví a potravinářství. Smyslem budování centra je koordinace činností mezi akademickou
a průmyslovou sférou. Jedná se hlavně o poskytování odborného poradenství v oblasti duševního
a průmyslového vlastnictví, pořádání technologických a kooperačních burz, pořádání a organizace účasti na veletrzích, konferencích, seminářích apod. Dílčím záměrem projektu je vytvoření podmínek pro podnikatelské aktivity absolventů, doktorandů a vědeckých pracovníků UTB ve Zlíně. Celkové náklady projektu činí 225 796 000 Kč a výše požadované podpory z programu Prosperita činí 142 210 000 Kč.

Kategorie: Školicí středisko roku

Společnost VVUÚ, a .s. navázala na existenci Vědeckovýzkumného uhelného ústavu. Hlavním posláním firmy je řešit především problematiku bezpečnosti a technologií používaných v hlubinných dolech.  Projekt, na který firma získala dotaci je zaměřen na vybudování školicího střediska, které slouží především pro vzdělávání zaměstnanců firmy a dále pro odbornou veřejnost v oblastech,
ve kterých společnost působí, je akreditovaná a certifikovaná. Kapacita školicího střediska je 72 osob
a jsou v něm umístěny trenažéry, simulátory a technologické modely reálných systémů, které reagují na bezpečnostní rizika, požáry, výbuchy. Celkové náklady projektu v rámci programu Školicí střediska činily 5 800 476 Kč a proplacena byla částka 2 492 000 Kč.

Kategorie: Podnikatelský inkubátor roku

Hlavním cílem projektu  technologického pavilonu CPIT – TL2 je vybudování objektu pavilonu CPIT
a podpora inovačních procesů a cílené ovlivňování výrobních programů podniků, které s sebou nese zvýšení jejich konkurenceschopnosti, zvýšení odbytu produktů, zvýšení výroby a tvorba nových pracovních míst. CPIT – TL2 bude vytvářet prostředí pro firmy s inovačním potenciálem a podporovat jejich vznik a rozvoj. Vybudováním  centra by mělo také dojít k vytváření příležitostí pro odbornou seberealizaci mladých výzkumných pracovníků, a to zejména pro špičkové absolventy VŠB-TUO. Díky projektu bude podpořeno 40 firem a vznikne 225 pracovních míst. Celkové náklady projektu v rámci programu Prosperita činí 226 196 000 Kč a výše podpory požadovaná příjemcem je 148 790 00 Kč.

Kategorie: Klastr roku

Klastr výrobců obalů, družstvo vznikl v roce 2005 jako výsledek úspěšně ukončeného projektu Vyhledávání  společností pro klastr OMNIPACK. Tehdejší počet 21 členů se rozrostl na současných 25. Klastr je seskupením zejména malých a středních podnikatelů obalového průmyslu a souvisejících oborů, které jsou lokalizovány v kraji Královéhradeckém, Pardubickém a Vysočina. Každá ze společností se specializuje na vybranou výrobní technologii z oblasti výroby obalů. Posláním klastru
je podpora a rozvoj obalového průmyslu posilováním konkurenceschopnosti a inovačních aktivit. Klíčovým projektem je vybudování Společného vývojového a zkušebního centra Klastru OMNIPACK. Klastr má také ve svých projektech společný marketing, propagaci a rozvoj lidských zdrojů. Náklady projektu v rámci programu Klastry činí 72 235 000 Kč a výše dotace je 44 901 000 Kč.

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies