Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Novinky

Karanténu nahradí doklad o absolvování testu na COVID-19

Rozsáhlé změny se týkají především pendlerů

Karanténu nahradí doklad o absolvování testu na COVID-19 Zdroj: Adobe Stock

Od pondělí 27. dubna 2020 dochází k dalšímu uvolnění pohybu osob přes státní hranice. Nadále trvá zákaz vstupu cizinců, kteří nemají přechodný pobyt nad 90 dní nebo trvalý pobyt v České republice.

Ruší se zákaz občanům ČR na vycestování, při návratu je však třeba předložit test na COVID-19 nebo podstoupit 14denní karanténu. Při vycestování je také třeba brát v úvahu, že sousední či jiné cílové země mohou uplatňovat vlastní omezení vstupu a pobytu na svém území.

Významné změny se týkají zejména vstupu občanů Evropské unie pro výkon ekonomické činnosti a pendlerů.

 • Pendleři a žáci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo studia v ČR pravidelně oprávněně překračují hranici ze sousedního státu se při vstupu prokáží negativním výsledkem testu COVID-19, který nesmí být starší než 4 dny, a poté každých 14 dní.
 • Občané EU vstupující za výkonem ekonomické činnosti, kteří vstupují do ČR na dobu nepřekračující 72 hodin předloží na hranicích potvrzení o absolvování testu na COVID-19, který nesmí být starší než 4 dny.
 • Občané EU vstupující za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo vysokoškolského studia předloží na hranici doklad o absolvování testu na COVID-19 a následně absolvují další test mezi 10. až 14. dnem po vstupu na území.

Každé předložené potvrzení o absolvování testu na COVID-19 s negativním výsledkem nesmí být starší více než čtyři dny.

Pokud osoby nepředloží výsledek testu, vztahuje se na ně povinná 14denní karanténa.

Více informací a vzor potvrzení o provedeném testu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.
 

Výjimka z povinnosti předložit potvrzení o absolvování testu a z karantény se vztahuje na:

 

cizince při vstupu

 • osoby, jejichž vstup je v zájmu ČR, pracovníci mezinárodní dopravy, pracovníci servisu kritické infrastruktury, diplomaté a úředníci mezinárodních organizací, pokud jejich pobyt nebude delší než 14 dní
 • cizince vstupující v naléhavých mimořádných situacích, pokud doba pobytu nepřesáhne 24 hodin
 • přeshraniční pracovníky ve zdravotních a sociálních službách nebo složkách integrovaného záchranného systému, pracovníky kritické infrastruktury s nótou zastupitelského úřadu cílové země

vycestování a následný vstup

 • osoby, které vycestovaly v naléhavé mimořádně situaci na dobu nepřekračující 24 hodin
 • řidiče mezinárodní dopravy, pracovníky kritické infrastruktury, diplomaty a úředníky mezinárodních organizací, pokud doba vycestování nebyla delší než 14 dní
 • zemědělce hospodařící v bezprostředním příhraniční, pokud doba vycestování nepřekročila 24 hodin
 • osoby, které vycestovaly za účelem ekonomické činnosti na dobu nepřekračující 72 hodin (mimo pendlerů)

naléhavé mimořádná situace:

 • přeshraniční přejezd příslušníků integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému,
 • převoz krve, kostní dřeně a jiného biologického materiálu odběrovými týmy, převoz a průvoz sanitním vozem nebo vozem pohřební služby,
 • podstoupení zdravotnických zákroků nebo lékařských prohlídek,
 • plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, nebo jiné úřední jednání či využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,
 • vyzvednutí či odvoz rodinných příslušníků ze zahraničí nebo do zahraničí, včetně aut na letištích,
 • nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopní se o sebe sami postarat, výkonu práva, péče o nezletilé dítě nebo styk s ním a zajištění nezbytné péče o zvířata,
 • účast na pohřbech či svatbě,
 • jiné humanitární situace.

Více informací a vzory potvrzení o výkonu ekonomické činnosti naleznete v příloze.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}