Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - 6. 5. 2010

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

06.05.2010
Aktuální informace o programech podpory podnikání - 6. 5. 2010

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Rozvoj

Dne 1. 5. 2010 byl zahájen příjem Registračních žádostí do III. Výzvy programu Rozvoj. Registrační žádosti budou přijímány do 1. 8. 2010. Příjem plných žádostí bude zahájen 1. 7. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 2 mld. Kč.

 • Rozvoj: program je zaměřen na podporu rozvoje malých a středních podniků pomocí investic do moderních technologií. Upozorňujeme zájemce, že projekty v rámci tohoto programu mohou realizovat žadatelé pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007- 2013.

Zahájení příjmu Registračních žádostí do programu Inovace – inovační projekt

Dne 1. 5. 2010 byl zahájen příjem Registračních žádostí do IV. Výzvy programu Inovace – inovační projekt. Registrační žádosti budou přijímány do 30. 9. 2010. Příjem plných žádostí bude zahájen 1. 7. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 4 mld. Kč.

 • Inovace – inovační projekt: program, který pomáhá uvádět do výroby a na trh inovované produkty, které vznikly na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie.

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Eko-energie

Dne 1. 5. 2010 byl zahájen příjem Plných žádostí do III. Výzvy programu Eko-energie. Plné žádosti budou přijímány do 30. 9. 2010. Příjem Registračních žádostí stále trvá, a to až do 30. 6. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 3 mld. Kč.

 • Eko- energie: program, který je zaměřen na některé typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti, dále na využití obnovitelných zdrojů energie.

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Potenciál

Dne 1. 5. 2010 byl zahájen příjem Plných žádostí do III. Výzvy programu Potenciál. Plné žádosti budou přijímány do 30. 11. 2011. Příjem Registračních žádostí stále trvá, a to až do 30. 9. 2011. Alokace pro tuto Výzvu je 3 mld. Kč.

 • Potenciál: program, který pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Spolupráce - Klastry

Dne 1. 5. 2010 byl zahájen příjem Plných žádostí do II. Výzvy programu Spolupráce - Klastry. Plné žádosti budou přijímány do 30. 9. 2010. Příjem Registračních žádostí stále trvá, a to až do 30. 5. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 0,75 mld. Kč.

 • Spolupráce - Klastry: program, který pomáhá vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, zlepšovat podmínky pro podnikání a inovace a rozvíjet konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou.

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Marketing

Dne 1. 5. 2010 byl zahájen příjem Plných žádostí do II. Výzvy programu Marketing. Plné žádosti budou přijímány do 31. 10. 2010. Příjem Registračních žádostí stále trvá, a to až do 30. 6. 2010. Alokace pro tuto Výzvu je 0,5 mld. Kč.

 • Marketing: program, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Aktuální informace – Prodloužení příjmu žádostí v programu Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Dne 1. 5. 2010 došlo k prodloužení příjmu Registračních i Plných žádostí do II. Výzvy programu Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Registrační žádosti budou nově přijímány až do 31. 5. 2011 a Plné žádosti do 31. 8. 2011. Původní termíny příjmu žádostí v rámci tohoto programu se tedy prodlouží o jeden rok. 

Více informací naleznete zde.

Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část

Dnes došlo k aktualizaci obecné části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace. Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI. Změny byly provedeny v kapitole 2 Hodnocení projektu, Podmínky poskytnutí dotace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde byl nově upraven způsob podepisování a zasílání Podmínek poskytnutí dotace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Od 17. 5. 2010 obdrží žadatelé po schválení projektu Podmínky poskytnutí dotace pouze elektronicky do seznamu dokumentů v aplikaci eAccount. Od tohoto data bude možné Podmínky podepsat pouze v aplikaci eAccount kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za žadatele. Podrobnosti naleznete v Pokynech pro žadatele a příjemce dotace.

Dále byla přidána kapitola 4.5 Vkládání dokumentů z výběrového řízení do aplikace eAccount, kde naleznete, jaké dokumenty je příjemce dotace povinen do aplikace eAccount vkládat a v jakém časovém horizontu. 

Nové Pokyny pro žadatele a příjemce dotace pro program ICT v podnicích (III. Výzva), ICT a strategické služby (III. Výzva) a Potenciál (III. Výzva)

Před několika dny byly na webové stránky Agentury CzechInvest vloženy aktualizované specifické části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro nové Výzvy programů ICT v podnicích, ICT a strategické služby a Potenciál. Dokumenty jsou k dispozici na stránkách Agentury u jednotlivých programů.


Kalendář akcí

5. 5. 2010 – 9. 6. 2010 Informační semináře OPPI – ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu si Vás dovoluje pozvat na semináře s názvem „Operační program Podnikání a inovace – od záměru projektu k proplacení dotace“. Semináře jsou zaměřeny na nejčastější problémy, se kterými se příjemci dotace z Operačního programu Podnikání a inovace potýkají.

 • Termín konání: 5. 5. 2010 – 9. 6. 2010 v různých městech ČR

Více informací v pozvánce.

10. 5. 2010 – 8. 6. 2010 Globální grant EDUCA výzva II – ČR

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Globální grant EDUCA výzva II“.

 • Termín konání: 10. 5. 2010 – 8. 6. 2010
 • Místo konání: bude upřesněno, sledujte webové stránky Agentury CI

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese marketa.cedikova@czechinvest.org nebo telefonicky na čísle 296 342 545. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.

16. 6. 2010 Výběr dodavatele v OPPI – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OPPI“.

 • Termín konání: 16. 6. 2010
 • Místo konání: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese renata.korinkova@czechinvest.org, a to nejpozději do 11. 6. 2010.

V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací v pozvánce.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org.