Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Tiskové prohlášení

v reakci na zprávu NKÚ ze dne 22. 10. 2018

22.10.2018
ČR
Tiskové prohlášení Zdroj: CzechInvest

Přestože agentura CzechInvest naprosto schvaluje potřebu nezávislé kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, nemůže se zcela ztotožnit se všemi závěry z kontrolní akce NKÚ zveřejněnými v tiskové zprávě této instituce 22. října 2018, a to z následujících důvodů.

Kontrola NKÚ se týkala vícero programů podpory (Program podpory rozvoje průmyslových zón, Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, program Nemovitosti Operačního programu Podnikání a inovace, program Nemovitosti Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), jejichž nastavení, pravidla, zdroje financování či metodiky vyhodnocování se program od programu liší. Agentura CzechInvest není správcem těchto programů, je pouze tzv. zprostředkujícím subjektem pověřeným určitou částí administrace.

NKÚ neshledal v kontrole těchto programů žádné finanční pochybení ani žádný rozpor se současně platnými zákony České republiky. Jeho zpráva poukazuje na dílčí nedokonalosti metodiky nastavení a vyhodnocování tohoto systému, které však vzhledem k tomu, že mnohé z kontrolovaných programů nebyly dosud ukončeny, nelze považovat za zcela relevantní.
Při administraci zmíněných programů se agentura CzechInvest řídí závaznými pravidly těchto programů. Ani v tomto ohledu neshledal NKÚ žádné pochybení.

Zpráva NKÚ uvádí, že „…MPO ani CzechInvest … nevytvořili … systém, podle kterého by spolehlivě vyhodnocovaly, co přesně rozdělené peníze přinesly – … kolik … vzniklo pracovních míst či jaké množství peněz společnosti proinvestovaly.“.
Závazné ukazatele, jakými jsou například výše investic a počet nově vytvořených pracovních míst, CzechInvest dle pravidel programů od příjemců podpory sbírá. Příjemci podpory jsou však města, obce a kraje, nikoli investoři, kteří do těchto zón posléze přijdou. Pravidla dotčených programů neumožňují vyžadovat tyto závazné ukazatele po investorech, protože tito nejsou příjemci podpory. Bylo by to navíc v rozporu s vládním usnesením č. 505 z 10. července 2017 o snižování administrativy vůči podnikatelům.

Zpráva NKÚ uvádí, že „Podobná situace (pozn. jako případě zóny Holešov) může nastat i v případě … připravované zóny Přerov-Bochoř…“.

V minulosti se zvažovala možnost vybudování průmyslové zóny v lokalitě Přerov-Bochoř zejména v souvislosti s potenciálním příchodem strategického investora, který si nakonec vybral lokalitu v zahraničí. Následná příprava průmyslové zóny byla v roce 2016 pozastavena. Lokalita Přerov-Bochoř není zařazena do žádného z programů podpory a na její přípravu do podoby průmyslové zóny nejsou v současné době vynakládány žádné finanční prostředky.

S rostoucím nedostatkem volných ploch pro investory očekáváme vzrůstající poptávku po těch lokalitách, které jsou na příchod investorů již infrastrukturně připraveny. Což by mohl být případ i SPZ Holešov, jejíž větší využití limitoval do současné doby souhrn několika faktorů. Zóna se připravovala postupně, dobudovávala se potřebná infrastruktura technického a dopravního charakteru. Určitou dobu byla také blokována pro potenciálního strategického investora, což omezilo možnost vstupu menších investic. Zóna se také potýkala s přílišnou pozorností ze strany uskupení nejrůznějšího druhu, které hrozily komplikacemi investiční výstavby v procesu povolovacích procesů. Tyto hrozby, ať již naplnitelné či nikoliv, představovaly pro investory zvýšenou míru nejistoty, kterou nebyli ochotni podstoupit.

Z důvodu rostoucího nedostatku volných ploch očekáváme také vzrůstající poptávku po brownfieldových lokalitách. Možnosti a způsoby ještě intenzivnější podpory obnovy brownfieldů CzechInvest aktivně hledá spolu s relevantními ministerstvy i přímo s obcemi, městy a kraji, na jejichž území se brownfieldy nachází.

V roce 2017 tak například Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s CzechInvestem spustilo program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Podpora z tohoto programu je určena pro obce, města a kraje ležící na území strukturálně postižených krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského anebo pro jiné hospodářsky problémové regiony. Na tento program vláda České republiky odsouhlasila vyčlenění 2 miliard korun do roku 2023.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}