Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

3. 8. 2015 Aktuální informace o programech podpory podnikání

03.08.2015
3. 8. 2015 Aktuální informace o programech podpory podnikání

Aktualizace dokumentů v programu Rozvoj – Výzva III – III. prodloužení

V minulých dnech byl aktualizován text Výzvy a specifická část Pokynů v programu Rozvoj – Výzva III – III. prodloužení. Došlo ke změnám termínů, které se týkají doby realizace projektu. Termín ukončení realizace projektů v této výzvě je 31. 12. 2015, konečný termín pro předkládání poslední žádosti o platbu je 31. 1. 2016.

Text Výzvy v programu Rozvoj – Výzva III – III. prodloužení včetně všech příloh je k dispozici zde.


Nová příloha v programu Inovace - Inovační projekt - Výzva I

V minulých dnech byla zveřejněna nová příloha Definice organizační a marketingové inovace. Tento dokument vymezuje základní pojmy, resp. doprovodné aktivity pro účely programu Inovace – Inovační projekt.

Příloha je k dispozici zde spolu s textem Výzvy a ostatními dokumenty.


Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK

Dne 31. 7. 2015 byla zveřejněna Pravidla pro výběr dodavatelů s  č. j.: MPO 33321/15/61100 platná od 1. 8. 2015. Nejdůležitější změnou oproti předchozí verzi Pravidel pro výběr dodavatelů s č. j. MPO 25075/15/61100 je úprava způsobu kontroly VŘ v bodech 45) a 46). Dále byl na str. 2 doplněn bod i) o větu „Je-li hodnota zakázky v případě zadavatelů dle bodů a), b), c) rovna nebo vyšší než 400 000 Kč bez DPH, v případě zadavatele dle bodu d) rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez DPH, je zadavatel povinen tuto skutečnost písemně odůvodnit a doložit znaleckým posudkem soudního znalce a dále doložit znalecký posudek soudního znalce s oceněním práva.“ Také byl upraven bod 39) U zakázek vyhlášených po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem před ukončením kontroly správnosti postupu zadavatele při realizaci výběrového řízení poskytovatelem dotace.

Aktuálně platná Pravidla pro výběr dodavatelů naleznete zde.


Informace pro žadatele v programu Technologie Výzva I – Výklad pojmu začínající podnikatel

Z důvodů častých dotazů a chybovosti žadatelů při podávání žádostí o dotaci ve Výzvě I Technologie podáváme vysvětlení pojmu nový a začínající podnikatel.

Splnění podmínky nového a začínajícího podnikatele (PO, FO) se vztahuje k datu vydání oprávnění k podnikatelské činnosti nebo je potvrzeno žadatelem, že nepodnikal 3 roky před zahájením současné podnikatelské činnosti (posuzováno k datu podání Žádosti o podporu). Tato podmínka se vztahuje na všechny jednatele i společníky bez rozdílu velikosti majetkových práv ve společnosti.

Za začínajícího podnikatele ve smyslu Výzvy považujeme i žadatele s delší podnikatelskou historií, byla-li jeho činnost po dobu posledních tří let přerušena nebo pozastavena (posuzováno k datu podání Žádosti o podporu).


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}