Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Český cirkulární hotspot

Český cirkulární hotspot

Cirkulární ekonomika představuje ve spojení s inovacemi potenciál pro start-upy a příležitost pro zlepšení životního prostředí i ekonomické výkonnosti firem. Jde o trend, který je rovněž jednou z hlavních priorit Evropské unie. CzechInvest se rozhodl podporovat tento udržitelnější a environmentálně odpovědnější přístup v podnikání a navázal spolupráci s nevládní neziskovou organizací, která je lídrem na poli cirkulární ekonomiky v České republice i na Slovensku, Institutem Cirkulární Ekonomiky. Aby mohly obě instituce naplno spojit síly v rozvoji cirkulární ekonomiky a podnikání, vyhlásily na Mezinárodním strojírenském veletrhu tak zvaný Český cirkulární hotspot.

Co to je cirkulární ekonomika?

V konceptu cirkulární ekonomiky takřka neexistuje odpad. Mezi základní principy, které cirkulární ekonomiku definují, patří uzavírání materiálových toků ve funkčních a nekončících cyklech bez ztráty hodnoty, čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje. Oproti lineární ekonomice, kde se vytěží suroviny, z nichž se vyrobí produkty s často extrémně nízkou dobou životnosti, které jsou následně spotřebovány, nabízí cirkulární ekonomika funkční alternativu. Jejím cílem je odklon od spotřeby primárních surovin prostřednictvím dematerializace, digitalizace a využívání odpadu jako zdroje pro další výrobu.

Přechod na cirkulární ekonomiku s sebou však nenese jen změny, které cílí na snížení negativních dopadů lineární ekonomiky. Jedná se o systémový posun, který buduje dlouhodobou odolnost, vytváří obchodní a ekonomické příležitosti a poskytuje environmentální a společenské výhody. Podle Evropské komise znamená přechod od lineární k cirkulární ekonomice posílení konkurenceschopnosti Evropy, snížení závislosti na těžbě a dovozu primárních surovin a vytvoření nových pracovních míst.

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika Zdroj: https://incien.org/cirkularni-ekonomika/

O čem to bude?

Český cirkulární hotspot se bude věnovat tuzemským firmám, které využívají koncept cirkulární ekonomiky, a jejich rozvoji na mezinárodní úrovni. Jde o iniciativu vznikající ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky a Velvyslanectvím Nizozemského království v České republice, která má za úkol usnadnit přístup k českému i zahraničnímu know-how, technologiím i kapitálu v oblasti cirkulární ekonomiky a ekoinovací. Cirkulární hotspoty v současnosti vznikají po celé Evropské unii s cílem propojit členské státy a napomáhat v jejich cestě za cirkulární ekonomikou. Vizí Českého cirkulárního hotspotu je umístění České republiky jako evropského lídra v cirkulární ekonomice.

Mapa vybraných cirkulárních firem

Český cirkulární hotspot attachment

Nechte se inspirovat!

Mapa cirkulární Česko představuje přehled vybraných stávajících „cirkulárních“ firem v České republice. Cílem je inspirovat další firmy k přechodu na cirkulární ekonomiku a ekoinovace. Firmy na mapě jsou očíslované a jejich rozkliknutím se dozvíte podrobnější informace nejen o podnicích samotných, ale také o jejich produktech/projektech včetně toho, jakou výzvu v oblasti cirkulární ekonomiky řešily a s jakým výsledkem.

Podoba mapy je prozatím ilustrativní a má zobrazit úspěšné příklady cirkulární ekonomiky v praxi. Do budoucna se zamýšlí rozšíření mapy o další ekoinovační a cirkulární firmy, které se později promítnou i do mapové aplikace CzechInvestu. Ta poslouží jako podklad pro monitorování podnikatelského prostředí v České republice.
 

1) ERC-Tech a.s.

Web: www.erc-tech.eu
Kontakt: Pavel Gorecky (gorecky@erc-tech.eu)
Adresa: Čelakovského sady 1580/4, Praha 1 - Nové Město, 110 00

Klíčová slova:

cirkulární technologie, stavebnictví, suroviny, stavební demolice, písek, druhotné suroviny, cirkulární ekonomika, sekundární zdroje

Stručné představení firmy:

ERC-TECH je celosvětovým inovátorem ve vývoji betonu a betonových stavebních prvků ze 100% recyklovaných kameniv. Udržitelnost v koncepci ERC-TECH zahrnuje ochranu životního prostředí, sociální odpovědnost a ekonomickou ziskovost.

Popis projektu / produktu:

ERC-Tech plně nahrazuje lineární ekonomiku za cirkulární. V betonech, které vyrábí, je snížená dávka cementu, což snižuje uhlíkovou stopu. Po skončení životnosti se betony/ výrobky z betonu dají opětovně použít.

Výzva:

Vyřešit celosvětový problém s využitím inertních a minerálních odpadů ze stavebních demolic, které dnes v naprosté většině končí na skládkách, a využít tyto suroviny zpětně pro výrobky a stavby.

Výsledek:

ERC-TECH místo těžby nerostných surovin a rozšiřování skládek zakládá svoje aktivity na opětovném využití odpadních stavebních materiálů s jasným cílem – vyrobit takové produkty, které svou kvalitou a přidanou hodnotou nahradí primární stavební materiály.

2) PLASTIA s.r.o.

Web: www.plastia.eu
Kontakt: Lenka Novotná (novotna@plastia.cz)
Adresa: Žďárská 313, Nové Veselí, 592 14

Klíčová slova:

ekodesign, plast, udržitelný design, prodloužení doby užívání, modularita, funkční optimum, urban gardening

Stručné představení firmy:

PLASTIA je česká rodinná firma, která se přes 26 let věnuje vývoji a výrobě samozavlažovacích nádob a zahradnických potřeb pro domov i zahradu. Při výrobě využívá recyklovaný plast a přírodní materiály.

Popis projektu / produktu:

Firma nabízí modulární produkt, který lze složit do podoby krmítka nebo pítka pro ptáky. Modularita produktu umožňuje zákazníkovi využívat jeden produkt celoročně a ptákům zajišťuje krmení v zimě a vodní zdroj v létě.

Výzva:

Vyrábět takové produkty, které by sloužily co nejdéle (a to i v náročných venkovních podmínkách) a aby využití plastu jako materiálu bylo opodstatněné.

Výsledek:

Zlepšila se návratnost investice, posílily se možnosti partnerské spolupráce (například Česká ornitologická společnost či jiné cílové skupiny citlivé jak na ekologii, tak na praktičnost produktů). Snížila se sezónnost produktu. Výrobek lze vždy jednoduše rozebrat a recyklovat.

3) JRK Česká republika s.r.o.

Web: www.meneodpadu.cz 
Kontakt: Robin Dufek (robin.dufek@meneodpadu.cz)
Adresa: Bolzanova 1615/1, Praha - Nové Město, 110 00

Klíčová slova:

oběhové hospodářství, odpady, míra a úroveň třídění, kompostování, partnerství, sběr odpadu, komunální odpad, ECONIT, sběrný dvůr

Stručné představení firmy:

JRK Česká republika spolupracuje s obcemi po celé ČR a pomáhá jim optimalizovat odpadové hospodářství. V rámci konceptu „Pro méně odpadu“ hledá cesty ke snižování množství směsného komunálního odpadu a jeho skládkování.

Popis projektu / produktu:

Jedná se o dlouhodobou spolupráci se samosprávami založenou na třech pilířích: podpora/poradenství, předcházení vzniku odpadů a zvyšování úrovně třídění. Projekt zahrnuje různá řešení, mimo jiné evidenční systém ECONIT, vzdělávání občanů či marketingové kampaně.

Výzva:

Naučit obce a města, jak efektivně nastavit odpadové hospodářství, aby nezatěžovalo životní prostředí, splňovalo legislativu i po roce 2030, šetřilo finance z obecních rozpočtů a motivovalo občany k zodpovědnému přístupu.

Výsledek:

Desítky obcí a tisíce domácností mají díky evidenčnímu systému a spolupráci s firmou JRK Česká republika přehled o svých odpadech, snižují směsný komunální odpad o desítky procent a šetří statisíce korun.

4) KOMA MODULAR s.r.o.

Web: www.koma-modular.cz
Kontakt: Stanislav Martinec (stanislav.martinec@koma-modular.cz)
Adresa: Říčanská 1191, Vizovice, 763 12

Klíčová slova:

výroba, stavebnictví, modulární budovy, cirkulární ekonomika, objekty

Stručné představení firmy:

KOMA MODULAR je český výrobce modulárních budov systémem "off-site construction". To znamená, že budova je vyráběna na jiném místě než tam, kde nakonec „vyroste“. Tento systém je rychlý, ekologický, cenově výhodný, inovativní a šetrný ke svému okolí.

Popis projektu / produktu:

Modulární objekt se skládá z prostorových modulů, které jsou vyrobeny na lince ve výrobních halách. Celé modulární objekty lze opětovně rozmontovat a přemístit na nové místo. Jedná se o alternativní způsob výstavby budov.

Výzva:

Zamezit zbytečnému plýtvání a využít systém recyklace a cirkulace i v takovém oboru, jakým je stavebnictví. To je v současnosti největším původcem odpadů. Firma chce přistupovat k budování prostor inovativně s využitím nejnovějších technologií.

Výsledek:

Firma ukazuje cestu, jak zamezit plýtvání, kdy namísto prosté demolice může objekt sloužit dalšímu účelu. Vybudovala první modulární mateřskou školu v České republice a ukázala městským zastupitelům elegantní možnost řešení nedostatku míst ve školských zařízeních. EXPO 2015 pavilon v Miláně získal bronzovou medaili za architekturu a přemístěný pavilon byl oceněn jako nejatraktivnější pracovní prostředí.

 

5) ASIO TECH, spol. s r.o.

Web: www.asio.cz
Kontakt: Karel Plotěný (ploteny@asio.cz)
Adresa: Kšírova 552/45, Brno, Horní Heršpice, 619 00

Klíčová slova:

voda, čištění, recyklace, rekuperace tepla, úprava vod, pitná voda, srážkové vody, modrozelená infrastruktura, HD

Stručné představení firmy:

ASIO GROUP (ASIO) je sdružení firem, které vyvíjejí a dodávají technologie pro čištění a recyklaci odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Sdružení působí v 32 zemích světa a zaměstnává více než 150 lidí.

Popis projektu / produktu:

ASIO hledá udržitelná řešení z hlediska nutrientů, energie a vody. Její výrobky a technologie spoří a recyklují vodu v komunální sféře i průmyslu a řada výrobků podporuje tzv. modrozelenou infrastrukturu. 

Výzva:

Stát se inovativní důvěryhodnou firmou na čistění odpadních vod, která bude usilovat o prosazení udržitelných technologií.

Výsledek:

ASIO jako první na českém trhu nabízelo výrobky pro hospodaření s dešťovou vodou, zasakování, dělení vod, využití energie z odpadních vod a membránové technologie. Prosazování udržitelných technologií sdružení firem ASIO vnímá jako atraktivní nejen z hlediska společenské odpovědnosti, ale dlouhodobě i z hlediska podnikatelského.

6) IKEA Česká republika, s.r.o.

Web: www.ikea.cz
Kontakt: Vladimír Víšek (vladimir.visek@ikea.com)
Adresa: Skandinávská 131/1, Praha 5, 155 00

Klíčová slova:

spotřeba, reuse, nábytek, retail, second hand, cirkulární ekonomika, druhý život

Stručné představení firmy:

IKEA nabízí široký sortiment funkčních výrobků a věnuje trvalé úsilí tomu, aby vyráběla kvalitní výrobky za dostupné ceny.

Popis projektu / produktu:

Druhý život nábytku je služba umožňující zákazníkům prodat nábytek IKEA, který už nepotřebují. Výrobky s označením Druhý život nábytku se prodávají v koutku se zlevněným zbožím za stejnou cenu, za jakou byly odkoupeny.

Výzva:

Podpořit koloběh věcí od jednoho uživatele k druhému. Zvýšit využitelnost výrobků a prodloužit jejich životnost.

Výsledek:

Projekt předchází vzniku odpadu a minimalizuje jej. Zákazníci si mohou koupit již používaný nábytek v koutku se zlevněným zbožím. IKEA měsíčně vykoupí a znovu prodá několik stovek kusů nábytku. Pozitivní ohlas přichází také od zákazníků, kteří si nábytek kupují.

7) Skanska a.s.

Web: www.reality.skanska.cz
Kontakt: Karel Fronk (Karel.Fronk@skanska.cz)
Adresa: Křižíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín, 186 00

Klíčová slova:

stavebnictví, druhotné suroviny, recykláty, cirkulární ekonomika, udržitelný rozvoj, environment, materiály, alternativy

Stručné představení firmy:

SKANSKA je jedna z největších stavebních společností na světě, která poskytuje služby v oblasti stavebnictví a komerčního a rezidenčního developmentu. Usiluje o naplňování principů ochrany životního prostředí a green byznysu.

Popis projektu / produktu:

Společnost předchází vzniku odpadů v praxi tím, že nahrazuje původní materiály jinými vhodnými a udržitelnějšími alternativami (recyklované materiály).

Výzva:

Uzavřít materiálové toky v dlouhotrvajících cyklech. Posledních několik let výrazně narůstá cena primárních surovin, což zvyšuje zájem firem o opětovné využití stávajících zdrojů.

Výsledek:

SKANSKA důkladně zkoumá životní cyklus svých produktů a chce docílit toho, aby druhotně zpracovaný materiál měl stejnou hodnotu jako ten primární. Šetrnější zacházení se zdroji je finančně výhodnější a zapadá do hodnotové orientace firmy.

8) BRENS EUROPE, a.s.

Web: www.brens.cz 
Kontakt: Jan Eisenreich (eisenreich.jan@brens.cz)
Adresa: Barákova 148/28, Plzeň, 326 00

Klíčová slova:

doprava, stavebnictví, tratě, železnice, tramvaj, nádraží, zatravnění, cirkulární ekonomika, syntetický recyklát, pryžový recyklát, odhlučnění, útlum vibrací, evapotranspirace

Stručné představení firmy:

Společnost se zabývá výrobou specifických produktů pro stavbu kolejových drah, konstrukcí železničních přejezdů a protihlukových opatření s uplatněním principů cirkulární ekonomiky a přizpůsobení se klimatickým změnám.

Popis projektu / produktu:

Firma ve svých produktech a technologiích uplatňuje materiály, jejichž zdrojem je odpad (například recykláty z pryže a syntetických textilií, stavební odpad na bázi cementu). Podporuje zvyšování cirkulární gramotnosti při navrhování a zadávání veřejných zakázek.

Výzva:

Firma cílí na oblast staveb zřizovaných a provozovaných veřejným sektorem, zejména železnice a tramvajové tratě, kde je využívání zdrojů z cirkulární ekonomiky na nízké úrovni a bez odpovídající morální, legislativní či ekonomické motivace.

Výzva:

Zvýšit využívání zdrojů z cirkulární ekonomiky v oblasti staveb zřizovaných a provozovaných veřejným sektorem, zejména pak u železnic a tramvajových tratí. V současnosti je totiž toto využívání na nízké úrovni a bez odpovídající morální, legislativní či ekonomické motivace.

Výsledek:

Výstavba pokryvů kolejových drah prostřednictvím kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody BRENS STERED je světově jedinečným technickým řešením s přesahem přizpůsobení se klimatickým změnám, snížení tepelných ostrovů a umožnění malého vodního oběhu.
 

9) Biopekárna Zemanka s.r.o.

Web: www.biopekarnazemanka.cz 
Kontakt: Jan Zeman (jan.zeman@biopekarnazemanka.cz)
Adresa: Oříkov 29, Sedlčany, 264 01

Klíčová slova / Odvětví: 

potravinářský průmysl, krekry, sušenky, pekárna, bio kvalita, produkty, vlastní receptura, recyklované kartony, ekologické zemědělství

Stručné představení firmy:

Biopekárna Zemanka vyrábí bio sušenky a bio krekry, které podléhají certifikaci bio kvality. Používají jen suroviny z kontrolovaného ekologického zemědělství, v provozu užívají ekologické čistící prostředky, recyklované kartony a energii z obnovitelných zdrojů.

Popis projektu / produktu:

Ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem se zrodil nápad na zpracování mláta, které vzniká ze sladu při výrobě piva. Mláto má oproti běžným moukám vyšší obsah bílkovin i vlákniny a nižší obsah sacharidů, proto jej firma začala využívat na výrobu krekrů.

Výzva:

Zpracovávat odpadní suroviny, v tomto případě mláto, vyrobit z něj produkt a dodržet u toho všechna hygienická nařízení.

Výsledek:

Firmě se podařilo využít mláto tak, jak uvádí výzva. Biopekárna Zemanka má od svého vzniku provoz nastaven ekologicky a přistupuje šetrně k životnímu prostředí. Firemní filozofie podporuje cirkulární ekonomiku a chce inspirovat další firmy v potravinářství k využívání zbytkových surovin.

10) Opravárna s.r.o.

Web: www.opravarna.cz
Kontakt: Jan Charvát (honza@opravarna.cz)
Adresa: K Vejvoďáku 1202, Praha - Zbraslav, 156 00

Klíčová slova:

sektor služeb, opětovné využití, oprava, elektronika, odpad, renovace

Stručné představení firmy:

Opravárna provozuje webový portál sdružující opraváře a servisy. Prostřednictvím kampaně „Opravme Česko“ se snaží motivovat české firmy, aby se jejich výrobky daly opravit.

Popis projektu / produktu:

Webová platforma www.opravarna.cz snadno propojí zákazníka s nejbližším servisem či opravářem za rozumnou cenu.

Výzva:

Přesvědčit, že má smysl opravovat, recyklovat a vyrábět opravitelné produkty. Krátká životnost a neochota obchodů opravovat výrobky totiž zvyšuje množství elektroodpadu, tlak na cenné zdroje, vynaložené finance i frustraci spotřebitelů.

Výsledek:

Opravárna spolupracuje s více než tisícovkou jednotlivců i firem. Za měsíc stihne zpracovat 200 zakázek. Velké značky a prodejci se stále více snaží profilovat jako udržitelné a mají větší zájem o spolupráci.

11) CIUR a.s.

Web: www.ciur.cz 
Kontakt: Michal Urbánek (murbanek@ciur.cz)
Adresa: Pražská 1012/65, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01

Klíčová slova: 

recyklace, celulóza, novinový papír, izolace, budova, stavba, celulózové vlákno, druhotné suroviny, stelivo substrát

Stručné představení firmy:

Česká rodinná firma CIUR patří mezi lídry v oblasti výroby celulózových vláken na bázi recyklovaného papíru, přičemž 80 procent produkce míří na export. Firma má své stálé místo v oblasti stavebnictví a silničního stavitelství.

Popis projektu / produktu:

Zdravá foukaná izolace Climatizer Plus je nejprodávanější bezespárá izolace, která zaručuje zafoukání každého místa v konstrukci a má nejdelší záruku na trhu s garancí kvality na 20 let.

Výzva:

Využití neopakovatelných fyzikálně-chemických vlastností přírodního celulózového vlákna tak, aby vyrobený izolační materiál měl pozitivní dopad na životní prostředí í i po skončení své dlouhé životnosti.

Výsledek:

Celulózová izolace Climatizer je zdravotně i ekologicky zcela nezávadná. Šetří náklady na vytápění a po uplynutí své životnosti ji lze využít jako hnojivo, kompost, palivo do bioplynových stanic nebo ji lze přepracovat na jiný materiál.

12) CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

Web: www.cyrkl.cz 
Kontakt: Cyril Klepek (cyril.klepek@cyrkl.cz)
Adresa: Korunní 2569/108, Praha 10 - Vinohrady, 101 00

Klíčová slova: 

burza, druhotné suroviny, odpady, recyklace, digitalizace, cirkulární ekonomika

Stručné představení firmy:

Cyrkl zdrojová platforma je digitální tržiště, které propojuje nabídku a poptávku druhotných surovin. Materiály, které již jednou posloužily, stále mají svou hodnotu a vrací se zpátky do oběhu a nahrazují těžbu primárních surovin.

Popis projektu / produktu:

CYRKL je digitální databázový nástroj, který pomocí strojového učení a expertizy odpadových expertů hledá nejlepší možné využití pro jednotlivé materiály. CYRKL umožňuje digitalizaci, ztransparentnění a pomoc při propojování jednotlivých stran.

Výzva:

Opětovně využít co nejvyšší možné množství surovin a nahrazovat tak cenné primární zdroje. Výzvou dneška je velmi nízká míra využití druhotných surovin v České republice.

Výsledek:

Mladá firma má dnes přes 250 registrovaných společností, mezi kterými nechybí lídři ve svých oborech. Díky prvním realizovaným obchodům neputovaly na skládky stovky tun materiálů.

13) TIERRA VERDE s.r.o.

Web: www.eshop.tierraverde.cz
Kontakt: Nataša Foltánová (nf@tierraverde.cz)
Adresa: Vintrovna 453/3f, Popůvky, 664 41

Klíčová slova: 

papír, kosmetika, obalový průmysl, domácnost bez odpadu, stáčená drogerie

Stručné představení firmy:

Tierra Verde je česko-slovenská firma, která od roku 2008 nabízí produkty ekodrogerie a výrobky pro bezobalovou a bezplastovou domácnost. Výrobky prodává v drogeriích, e-shopech a prodejnách zdravé výživy v ČR i v zahraničí.

Popis projektu / produktu:

Firma nabízí ekologickou drogerii ze stáčíren bez obalů i ve vratných lahvích. Obalové materiály ze spotřebovaných surovin se zpracovávají na užitkové předměty denního použití, čímž dochází k uzavření okruhu.

Výzva:

Snížit odpad při výrobě. Nastavit firmu od počátku tak, že v ní bude fungovat princip zero waste.

Výsledek:

Tierra Verde začala produkty balit do papíru a snižovat množství plastu v obalech. Z materiálů, ve kterých jsou zabaleny vstupní suroviny, vyrábí firma tašky a obaly na sešity. Kromě toho Tierra Verde dodává své výrobky do bezobalových prodejen. Celá firma roste plošně ve všech ukazatelích, přičemž bezobalový prodej vzrostl o 200 procent.

14) Sonnentor s.r.o.

Web: www.sonnentor.com
Kontakt: Josef Dvořáček (josef.dvoracek@sonnentor.cz)
Adresa: Příhon 943, Čejkovice, 696 15

Klíčová slova: 

potravinářský průmysl, obaly, bioprodukce, bio, ekologie, biočaje, biokoření, celulóza, bez odpadu, bylinky, bylinný prach

Stručné představení firmy:

Česko-rakouská firma Sonnentor vyrábí biočaje a biokoření. Firma funguje na principech trvale udržitelného hospodaření, podpory ekologického zemědělství, obchoduje napřímo se svými biopěstiteli a výroba zahrnuje vysoký podíl ruční práce.

Popis projektu / produktu:

Filozofií firmy je trvale udržitelná produkce s postupným zaváděním opatření vedoucích k minimalizaci odpadu. Firma také využívá obalové materiály z obnovitelných zdrojů s cílem minimalizovat zátěž životního prostředí.

Výzva:

Vypořádat se s velkým množstvím obalů, které se využívají při balení bylinek. Trvale udržitelná produkce s postupným zaváděním opatření vedoucích k minimalizaci odpadu.

Výsledek:

Využití kompostovatelných materiálů a zavedení materiálů z obnovitelných zdrojů. Pro vytápění závodu firma využívá pelety z bylinného prachu vznikajícího při výrobě a odpadové teplo z kompresorovny. Na střeše závodu jsou solární panely a zelený porost s včelínem. Obrat firmy roste a počet zaměstnanců také.

15) RETEX a.s.

Web: www.aquadesk.cz, www.retex.cz
Kontakt: Marek Urban (urban@retex.cz)
Adresa: U nádraží 894, Moravský Krumlov, 67201

Klíčová slova: 

recyklace textilu, ekodesign, zelené střechy, stavebnictví, voda v krajině, automotive, akustické izolace, tepelné izolace, geotextilie, netkané textilie, textilní výroba, ochranné textilie, sorpční textilie

Stručné představení firmy:

Česká společnost RETEX a.s. se více jak 65 let zabývá vývojem a výrobou netkaných textilií pro stavebnictví a automobilový průmysl, jejichž zdrojem je mimo jiné textilní odpad a vlákna z recyklovaných PET lahví. V současnosti se tyto materiály podílí na celkové spotřebě surovin z více jak 50 procent.

Popis projektu / produktu:

Vývoj, výroba a prodej inovativního materiálu z textilního odpadu pro realizace zelených střech.

Výzva:

Navrhnout materiál s vyrovnanými retenčními a drenážními vlastnostmi s využitím technologického odpadu z vlastní výroby netkaných textilií pro automobily.

Výsledek:

Inovativní retenčně-vegetační plně recyklovatelná deska AQUADESK určená pro souvrství zelených střech vyrobená z recyklovaných polyesterových vláken, která jsou vzájemně spojená tavitelnými vlákny bez chemických přísad. Tato deska podporuje zadržování vody v krajině. Pro výrobu 1 m2 materiálu je potřeba přibližně 150 ks PET lahví a odpad z výroby dvou osobních automobilů. V současnosti se z tohoto materiálu vyrábí více jak 25 000 m2 zelených střech, které zadrží přibližně 500 000 litrů vody.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}