Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Eko-energie – Výzva III

Tato výzva do programu EKO-ENERGIE naplňuje cíl stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Dne 1. 2. 2010 byla vyhlášena třetí výzva k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO—ENERGIE a to formou kolového, časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. 3. 2010 a ukončen 30. 6. 2010. Alokace pro tuto Výzvu byla navýšena z původních 3 mld. Kč na 5 mld. Kč.

Základní charakteristiky:

Podporované aktivity:

 • a) zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie)
 • b) využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů

Kdo může žádat o podporu (podnikatelské subjekty):

 • malé, střední – pro podporované aktivity a), b)
 • velké – pro podporovanou aktivitu a)

Forma a výše podpory:

 • min/max výše dotace 0,5/250 mil. Kč
 • dotace se uplatňuje na způsobilé výdaje projektu a dle typu projektu se pohybuje v rozmezí 30-60 %
 • dotace se proplácí zpětně po dokončení, lze i po etapách
 • maximální výše dotace v % způsobilých výdajů je určena pro jednotlivé aktivity takto:

Aktivita pro účely

hodnocení

projektů

Podporovaná aktivita – typ projektu Max. dotace
1 Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie – úspory energie Dle Mapy regionální podpory ČR
2 OZE – malé vodní elektrárny – výroba elektrické energie 40%
3 Teplo z OZE (výtopny) 40%
4 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z OZE (biomasa, bioplyn) a/nebo využití skládkového plynu 30%
5

Tepelná čerpadla a solární termální kolektory

(nikoli fotovoltaické články)

30%
6 Výroba elektrické energie z biomasy a skládkového plynu bez využití odpadního tepla 30%
 • Přednostně budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu 1 (viz tabulka v článku 7 výše), v pořadí podle dosažených bodů. Dále budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu 2, atd., až do vyčerpání prostředků alokovaných pro tuto výzvu.

Jaké výdaje je možné podpořit:

 • nákup pozemků
 • úpravy pozemků
 • projektová dokumentace stavby
 • Inženýrská činnost ve výstavbě
 • rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb
 • novostavby
 • nákup staveb
 • hardware a sítě
 • stroje a zařízení včetně řídícího software, které nebyly předmětem odpisu
 • software a data
 • publicita projektu

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}