Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

ICT a strategické služby – Výzva III – prodloužení

Program ICT a strategické služby je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, a tím urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v České republice.

 

Podporu ve Výzvě III – prodloužení bude možné získat na tyto aktivity:

 • vývoj software
 • zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením
 • centrum oprav high-tech výrobků a technologií

Hlavní změny oproti původní Výzvě III:

 • pod aktivitu centra sdílených služeb nově spadá možnost zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením

Upozornění pro žadatele

Z důvodu vysokého počtu obdržených Registračních žádostí a překročení plánované alokace byl dne 18. 12. 2011 pozastaven příjem Registračních žádostí do III. Výzvy – prodloužení programu ICT a strategické služby.Opětovné spuštění příjmu Registračních žádostí bude záviset na alokaci této výzvy ve vztahu k vyhodnoceným projektům.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)  
 

 • všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost
 • sídlo nebo bydliště příjemce podpory musí být v České republice

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)  
 

 • dotace 1,5 až 100 mil. Kč, u projektů realizovaných převážně v regionech se soustředěnou podporou státu (viz příloha č.9) až 150 mil. Kč
 • % ze způsobilých výdajů
 • procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2011-2013

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)    

 • pořizovací ceny specifikovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - zejména:
 • stavby a jejich rekonstrukce, nákup pozemků,
 • hardware a sítě,
 • licence, know-how software.

NEBO (nelze kombinovat)

 • hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele

PRO OBĚ VARIANTY

 • nájem pozemků a budov
 • služby poradců, expertů, studie (pouze pro MSP)
 • přístup k informacím a databázím

Vstupní kritéria    

 • vytvoření x nových pracovních míst dle velikosti podniku a podporované aktivity
 • minimální požadovaná investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Systém sběru žádostí    

 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve Výzvě.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies