Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

ICT v podnicích – Výzva I

ICT v podnicích - tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Dotace vám napomůže zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku.

25. 4. 2007 byla zveřejněna 1. výzva k programu ICT v podnicích určená pouze pro malé a střední podniky. Žádosti o dotace podávali žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount. Příjem registračních žádostí probíhal od 1. 6. 2007 do 30. 9. 2007, celkem bylo přijato 426 žádostí. Ode dne schválení registrační žádosti měli žadatelé 90 dní na podání plných žádostí, které byly přijímány od 1. 10. 2007 do 29. 12. 2007. Během této doby bylo podáno na agenturu CzechInvest 340 plných žádostí s požadovanou dotací v celkové výši přes 776 mil. Kč.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)

 • malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
 • převažující ekonomická činnost žadatele a projektu (pokud lze určit) musí směřovat
 • do zpracovatelského průmyslu – OKEČ 15.1 – 37.2 (vyjma 16,23) . Viz Příloha č.1 Výzvy
 • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.m. Prahy

Kolik lze získat na jeden projekt

(forma a výše podpory)

 • dotace 0,5 - 20 mil. Kč
 • procentuální výše podpory se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory  platnou pro období 2007 –2013
 • a Nařízeními Evropské komise (ES) č. 1628/2006, č. 70/2001 a č. 1998/2006

Na co lze získatpodporu
(podporované aktivity)

 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií
 • zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

 • hmotný majetek a jeho technické zhodnocení : hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT,
 • ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software
 • nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know-how)
 • služby poradců, expertů, studie: (nejedná se o zpracování žádosti o podporu)  
 • ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení – outsourcing
 • náklady na publicitu spojenou s projektem
 • vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek (podle pravidla de minimis)

Systém sběru žádostí

 

 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu ICT v podnicích obsahuje základní informace o programu. Výzva I k programu a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 1. výzvu programu ICT v podnicích. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.