Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

ICT v podnicích – Výzva II

ICT v podnicích - tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Dotace vám napomůže zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku.

1. 5. 2008 byla vyhlášená 2. výzva k programu ICT v podnicích. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 15. července 2008 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen 28. února 2009. Příjem plných žádostí probíhal od 14. listopadu 2008 do 31. května 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 1mld. Kč.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)

 • malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
 • převažující ekonomická činnost žadatele a projektu (pokud lze určit) musí směřovat do zpracovatelského průmyslu –
 • CZ-NACE C10- C33 (vyjma 12 a 19). Viz Příloha č.1 Výzvy
 • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)

 • dotace ve výši 0,5-20 mil. Kč
 • procentuální výše podpory se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory  platnou pro období 2007-2013 a
 • Nařízeními Evropské komise (ES) č. 1628/2006, č. 70/2001 a č. 1998/2006

Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)

 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií
 • zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

 • hmotný majetek a jeho technické zhodnocení : hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT,
 • ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software
 • nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know-how)
 • služby poradců, expertů, studie: nejedná se o zpracování žádosti o podporu  (podle pravidla de minimis)
 • ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení – outsourcing
 • náklady na publicitu spojenou s projektem (podle pravidla de minimis)
 • vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek (podle pravidla de minimis)

Systém sběru žádostí

 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu ICT v podnicích obsahuje základní informace o programu. Výzva II k programu a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 2. výzvu programu ICT v podnicích. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.