Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Inovační projekty – Výzva II

Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

1. 5. 2008 byla vyhlášena 2. výzva k programu Inovace - Inovační projekt, která je určena malým, středním i velkým podnikům. Žádosti o dotace podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount. Všechny podstatné informace týkající se 2. výzvy najdou žadatelé v připojených souborech dole na této stránce, důležitý je především dokument Text programu, Výzva II a její přílohy o způsobilých výdajích a výběrových kritériích.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat

(příjemci podpory)

 • podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící v odvětvích NACE uvedených v textu Výzvy
 • (výjimky jsou uvedeny v textu programu)
 • malý a střední podnik, velký podnik
 • podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
 • projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Praha

Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)

 • a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • c) organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi*
 • d) marketingová inovace - zavedení nových prodejních kanálů*

*pozn. c) a d) pouze pro malé a střední podniky (MSP), které současně realizují a) nebo b)

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

 • dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby pouze pro MSP,
 • technické zhodnocení staveb (% omezeny),
 • dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
 • provozní náklady pouze pro MSP – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné
 • náklady na publicitu projektu

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze výzvy k programu. Způsobilé výdaje projektu mohou být vynaloženy nejdříve
ke dni schválení registrační žádosti. Před tímto datem není možné například vystavovat objednávky ani uzavírat smlouvy
s dodavateli, je možné provést pouze výběrové řízení.

Praktické rady

 • projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení
 • bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu
 • z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost
 • doložena v projektu by měl žadatel výstižně popsat, v čem spočívá novost projektu a prokázat jeho efektivnost
 • a konkurenceschopnost ve vztahu k cílovým trhům

Systém sběru žádostí

 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Povinné přílohy k plné žádosti

 • studie proveditelnosti
 • finanční realizovatelnost projektu (FRP) - elektronický formulář
 • příloha k účetní závěrce - za poslední uzavřený účetní rok

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu Inovace obsahuje základní informace o programu. Dokument Výzva II a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 2. výzvu programu Inovace – Inovační projekt. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

V případě jakýchkoliv změn v již schválené Registrační žádosti je třeba podat změnové řízení. Pro často kladené dotazy k tomuto tématu byl vytvořen návod na Změnové řízení. Detaily naleznete v souboru Změnové řízení snadno a rychle.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.