Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Inovační projekty – Výzva IV

Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

Dne 01. 02. 2010 byla vyhlášena IV. Výzva k programu Inovace – Inovační projekt, která je určena malým, středním i velkým podnikům, a plánovaná alokace na tuto výzvu je 4 mld. Kč. Žádosti o dotace podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount.

Příjem registračních žádostí probíhal od 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount.
Příjem plných žádostí byl zahájen dne 1. 7. 2010 a ukončen dne 31. 1. 2011.

Všechny podstatné informace týkající se 4. výzvy najdou žadatelé v připojených souborech dole na této stránce. Důležitý je především dokument Výzva IV a její přílohy o způsobilých výdajích a výběrových kritériích a Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - zvláštní část.

Základní charakteristiky programu:

 

Kdo může žádat
(příjemci podpory)

 • podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu
 • (podporovaná odvětví CZ-NACE jsou uvedena v textu Výzvy)
 • malý a střední podnik, velký podnik
 • podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
 • projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Praha

Na co lze získatpodporu
(podporované aktivity)

 • a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • c) organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a
 • veřejnými institucemi*
 • d) marketingová inovace - zavedení nových prodejních kanálů*

*pozn. c) a d) pouze pro malé a střední podniky (MSP), které současně realizují a) nebo b)

Kolik lze získat najeden projekt
(forma a výše podpory)

 • dotace ve výši 1 - 75 mil. Kč pro a), b)
 • dotace ve výši 1 – 150 mil Kč pro a), b) realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu*
 • dotace ve výši do 2 mil. Kč pro c), d)
 • procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013

*seznam regionů je uveden v příloze Výzvy

Jaké výdaje jemožné podpořit
(způsobilé výdaje)

 • dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby pouze pro MSP,
 • technické zhodnocení staveb (% omezeny),
 • dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
 • provozní náklady pouze pro MSP – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné
 • náklady na publicitu projektu

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze Výzvy. Způsobilé výdaje projektu mohou být vynaloženy nejdříve

ke dni schválení registrační žádosti. Před tímto datem není možné například vystavovat objednávky ani uzavírat

smlouvy s dodavateli, je možné provést pouze výběrové řízení. 

Praktické rady

 • projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního
 • zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu
 • z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen
 • a tato skutečnost doložena
 • v projektu by měl žadatel výstižně popsat, v čem spočívá novost projektu a prokázat jeho efektivnost
 • a konkurenceschopnost ve vztahu k cílovým trhům

Systém sběru žádostí

 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Povinné přílohyk Plné žádosti

 • finanční realizovatelnost projektu (FRP) – elektronický formulář, který je k dispozici v aplikaci eAccount
 • studie proveditelnosti (podnikatelský záměr) dle předepsané osnovy
 • příloha k účetní závěrce – za poslední uzavřený účetní rok

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory, aby si před podáním žádosti o podporu byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky, které jsou v těchto dokumentech specifikované. Text programu Inovace obsahuje základní informace o programu. Dokument Výzva IV a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 4. výzvu programu Inovace - Inovační projekt. Při podávání registrační, a následně plné žádosti používejte dokument Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - zvláštní část, který je detailním návodem, jak správně podat žádost o dotaci.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.