Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Nemovitosti – Výzva II

Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také strategických služeb a technologických center.

Cílem programu Nemovitosti je podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí, přičemž důraz bude kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 1. července 2009 druhou výzvu k podávání žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí.

Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace probíhal prostřednictvím internetové aplikace eAccount od 1. září 2009 do 31. března 2010.

Příjem plných žádostí byl zahájen 1. ledna 2010 a bude ukončen do 10 měsíců od data přijatelnost projektu nebo od data zahájení příjmu plných žádostí, podle toho, který okamžik nastane později.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 4 mld. Kč.

Žádosti o dotaci je nutné podávat ve dvou stupních:

1. Registrační žádost, na jejímž základě bude posouzena přijatelnost žadatele včetně jeho ekonomické situace vzhledem k finanční náročnosti projektu a po věcné stránce obsah a přijatelnost plánovaného projektu.

2. Plná žádost, kterou bude muset žadatel podat do 10 měsíců od přijetí žádosti registrační (případně od data zahájení příjmu plných žádostí - podle toho, který okamžik nastane později) a která by měla obsahovat všechny náležitosti a přílohy nutné pro detailní posouzení projektu a jeho doporučení ke schválení.

 

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)

 • územní samosprávné celky
 • podnikatelské subjekty

Kolik lze získat najeden projekt
(forma a výše podpory*)

 • dotace;
 • % z nákladů projektu (způsobilých výdajů);
 • dotace se řídí Regionální mapou intenzity podpory pro ĆR na období let 2007-2013 a činí maximálně: 60 % pro malé podniky,
 • 50 % pro střední a 40 % velké podniky. U územně samosprávných celků je výše stanovena na maximálně 40 %;
 • pokud je Příjemcem podpory ÚSC je výše podpory navíc omezena výší Nákladové mezery;

Na co lze získatpodporu
(podporované aktivity)

 • podnikatelské zóny: příprava zóny - realizace nové investičně připravené plochy nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající
 • podnikatelské zóny;
 • objekty (velikost min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci projektu): rekonstrukce objektu na podnikatelský objekt;
 • výstavba nájemního objektu - stavba nového objektu určeného k pronájmu. Příjemce podpory zde může být pouze ÚSC;
 • projektová příprava: vyhotovení projektové dokumentace - samostatný dotační titul zaměřený na vytvoření dokumentace
 • projektu výstavby, rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské nemovitosti;

Jaké výdaje je možnépodpořit
(způsobilé výdaje)

 • projektová příprava a dokumentace (může tvořit samostatný projekt);
 • kupní cena nemovitosti (jen v případě, kdy je Příjemcem podpory podnikatelský subjekt);
 • příprava území (hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice atd.);
 • výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí;
 • odstranění nevyužitých staveb
 • inženýrské sítě a účelové komunikace

Specifika a omezení

 • nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví příjemce dotace;
 • velikost území min. 500 m2 podlahové plochy objektu (po realizaci projektu);
 • soulad s územním plánem;
 • uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského průmyslu nebo technologických center a strategických služeb;

Systém sběru žádostí

 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve výzvě.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete zde.