Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Nemovitosti – Výzva II – prodloužení

Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také strategických služeb a technologických center.

Cílem programu Nemovitosti je podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí, přičemž důraz bude kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 28. března 2012 prodloužení druhé výzvy k podávání žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí.

Registrační žádosti bylo možné podávat od 11.6.2012 12:00 hod. Příjem byl garantován min. po dobu 7 dní až max. 4 měsíců. Po uplynutí lhůty 7 dní si vyhlašovatel, Ministerstvo průmyslu a obchodu, tímto vyhradil právo na zastavení příjmu Registračních žádostí v okamžiku, kdy kumulativní objem požadovaných dotačních prostředků překročí 6 násobek plánované alokace (6 mld. Kč).

Na základě zhodnocení průběhu realizace otevřených výzev OPPI byl příjem Registračních žádostí v této výzvě programu Nemovitosti ukončen 31. 7. 2012 ve 12:00 hod.

Příjem plných žádostí byl zahájen 1. srpna 2012 a bude ukončen do 4 měsíců od data přijatelnosti projektu nebo od data zahájení příjmu plných žádostí, podle toho, který okamžik nastane později.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč.

Žádosti o dotaci je nutné podávat ve dvou stupních:

1. Registrační žádost, na jejímž základě bude posouzena přijatelnost žadatele včetně jeho ekonomické situace vzhledem k finanční náročnosti projektu a po věcné stránce obsah a přijatelnost plánovaného projektu.

2. Plná žádost, kterou bude muset žadatel podat do 4 měsíců od přijetí žádosti registrační (případně od data zahájení příjmu plných žádostí - podle toho, který okamžik nastane později) a která by měla obsahovat všechny náležitosti a přílohy nutné pro detailní posouzení projektu a jeho doporučení ke schválení.


Vážení žadatelé,

v rámci aktuálního vyhlášení Výzvy II - prodloužení došlo z důvodu omezeného množství alokovaných prostředků k úpravám podmínek programu, resp. výzvy oproti znění výzvy vyhlášené dne 4. 1. 2012. Pro podrobnější informace o těchto změnách  je třeba prostudovat text Výzvy a související dokumenty.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)

 • územní samosprávné celky
 • podnikatelské subjekty

Kolik lze získat najeden projekt
(forma a výše podpory*)

 • dotace;
 • % z nákladů projektu (způsobilých výdajů);
 • dotace se řídí Regionální mapou intenzity podpory pro ČR na období let 2007-2013 a pro tuto Výzvu činí maximálně:
 • 50 % pro malé podniky, 40 % pro střední a 30 % velké podniky; u územně-samosprávných celků je výše stanovena na
 • maximálně 30 %;
 • pokud je Příjemcem podpory ÚSC (Územně samosprávný celek), je výše podpory navíc omezena výší Nákladové mezery;
 • max. výše podpory na 1 projekt činí 16 mil. Kč (resp. 2 mil. Kč v případě Projektu vyhotovení projektové dokumentace);
 • příjemce podpory může v rámci Výzvy II – prodloužení podat pouze jednu žádost o dotaci;

Na co lze získatpodporu
(podporované aktivity)

 • podnikatelské zóny: příprava zóny - realizace nové investičně připravené plochy nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající
 • podnikatelské zóny;
 • objekty (velikost min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci projektu) - rekonstrukce objektu na podnikatelský objekt;
 • výstavba nájemního objektu - stavba nového objektu určeného k pronájmu. Příjemce podpory zde může být pouze ÚSC
 • (Územně samosprávný celek);
 • projektová příprava: vyhotovení projektové dokumentace - samostatný dotační titul zaměřený na vytvoření dokumentace
 • projektu výstavby, rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské nemovitosti;

Jaké výdaje je možnépodpořit
(způsobilé výdaje)

 • projektová příprava a dokumentace (může tvořit samostatný projekt);
 • příprava území (hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice atd.);
 • výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí;
 • odstranění nevyužitých staveb
 • inženýrské sítě a účelové komunikace

Specifika a omezení

 • nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví příjemce dotace;
 • velikost min. 500 m2 podlahové plochy objektu (po realizaci projektu);
 • soulad s územním plánem;
 • uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského průmyslu nebo technologických center a strategických služeb;

Systém sběru žádostí

 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve výzvě.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete zde.

Informace o úspěšně realizovaných projektech získáte zde.

Hlavní odlišnosti od Výzvy II jsou specifikovány v dokumentu Změny proti Výzvě II.