Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Potenciál – Výzva I

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Patříte do kategorie malých a středních podniků? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám.

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

Dne 19. 6. 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR schválilo navýšení alokace pro první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory POTENCIÁL na 1 106 888 tis. Kč. Plánovaná alokace byla 900 000 tis. Kč (při kurzu 25,25 Kč/EUR). Navýšením alokace dojde k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny.
Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat(příjemci podpory)
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)
 • maximální výše dotace na způsobilé výdaje 75 milionů Kč
 • procentuální výše dotace na způsobilé investiční výdaje se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013
 • dotace na poradenské služby související s realizací projektu ve výši 50 % z nákladů na tyto služby
 • dotace na vymezené provozní náklady do výše dle pravidla „de minimis", tj. max. do výše 200 000 EUR
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií,
 • pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě
 • podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly 17-37, 72 a 74,3 OKEČ
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

1.     Způsobilé investiční výdaje

dlouhodobý hmotný majetek:

 • pořízení strojů a jiného zařízení,
 • budov (do výše 40 % způsobilých investičních výdajů)
 • pozemků (do výše 10 % způsobilých investičních výdajů) a

dlouhodobý nehmotný majetek:

 • pořízení licencí a know-how

2. Způsobilé provozní výdaje a vybrané náklady na poradenské služby

3. Náklady na publicitu spojenou s projektem.

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze dané výzvy.

Specifika a omezení
 • nejsou podporovány výrobní aktivity a prostá obnova majetku
 • minimální výše investice do dlouhodobého majetku činí 5 mil. Kč
 • do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek výlučně využívaný pro podporované aktivity
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu Potenciálobsahuje základní informace o programu. Výzva I k programu a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 1. výzvu programu Potenciál. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.