Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Prosperita - Výzva II.

Dne 15. září 2009 bylo vyhlášeno druhé kolo výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory PROSPERITA, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. 

V termínu od 1. 11. 2009 až 30. 6. 2010 bylo možné podávat žádost o dotaci formou elektronické Registrační žádosti prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem plných žádostí probíhal od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. 

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 4 mld. Kč. Program Prosperita je koncipován na dvě části, část I a část II. 
Část I. je zaměřena na podporu vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, samostatných územně správních jednotek a dalších PO ve smyslu § 18, odst. 2, písmen a), c) a d) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, neziskových organizací (viz příjemce podpory kapitola 4). Část II. je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů (viz příjemce podpory kapitola 18)."

Příloha č. 5 -- Výběrová kritéria -- " V případě provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií se jedná o předběžnou verzi výběrových kritérií."

Oznámení o možnosti získání podpory až do výše 500 000 EUR v programu Prosperita

Evropská Komise schválila dne 7. 5. 2009 České republice program podpory "Český přechodný rámec". Na základě tohoto programu je v rámci OPPI v programu Prosperita možné poskytovat podnikům, u jejichž projektů dosahují způsobilé výdaje nejméně 100 mil. Kč, jednotlivou podporu až do výše 500 000 EUR, a to při dodržení následujících podmínek:

 • jednotlivá podpora nepřesáhne částku 500 000 EUR na podnik (použité částky jsou vyjádřeny jako hrubé částky, tj. před srážkou daně a jiných povinných plateb)
 • souhrnná částka podpory poskytnuté dle tohoto programu a podpory v režimu de minimis nepřesáhne mezi 1. 1. 2008 — 31. 12. 2010 částku 500 000 EUR pro jeden podnik
 • tuto skutečnost příjemce dokládá čestným prohlášením o všech podporách de minimis, které obdržel ve dvou předchozích a v současném zdaňovacím období, a všech podporách poskytnutých dle tohoto programu
 • pro účely přepočtu podpory bude použit směnný kurz Evropské centrální banky uvedený v části C Úředního věstníku Evropské unie ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • pokud se bude podpora poskytnutá dle tohoto programu kumulovat s podporou na základě Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006, respektive Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, nesmí souhrnná částka překročit maximální míru podpory stanovenou Regionální mapou intenzity veřejné podpory ČR pro období 1. 1. 2007 — 31. 12. 2013 schválené Evropskou komisí

Základní charakteristiky:

Kdo můžežádat(příjemci podpory)
 • v případě vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií: podnikatelské subjekty,
 • sdružení podnikatelů, územní samosprávné celky a jejich svazky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací
 • instituce, stávající provozovatelé vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií
 • sítě business angels - podnikatelské subjekty
Kolik lzezískat najeden projekt
(forma a výše podpory)
 • dotaci až do výše 300 mil. Kč
Na co lzezískatpodporu
(podporované aktivity)
 • zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií
 • podpora sítí business angels
Jaké výdajeje možnépodpořit
(způsobilé výdaje)
 • investiční náklady spojené s budováním vědeckotechnickcýh parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer
 • technologií a provozní náklady
 • náklady spojené se zajištěním činností sítí business angels
Systémsběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Žadatelům doporučujeme nejprve si přečíst dokumenty umístěné na konci této stránky v připojených souborech. Text Výzvy II programu Prosperita obsahuje specifické informace a podmínky programu Prosperita. Žadatel se poté bude řídit Výzvou programu Prosperita a příslušnými přílohami, která odpovídá jeho právní formě.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies