Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Postup získání podpory

Na tomto místě bychom Vás rádi informovali o tom, jakým způsobem lze podat žádost o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace a jaké povinnosti ze získání podpory pro úspěšného žadatele vyplývají. Detailnější popis jednotlivých kroků najdete v dokumentu Pokyny pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Podnikání a inovace. Tento dokument se skládá ze 2 částí, obecné části, která je společná pro všechny programy podpory v rámci OPPI, a zvláštní části, která odráží specifika jednotlivých programů. Zvláštní část Pokynů pro žadatele a příjemce dotace je zveřejňována ke každé vyhlášené Výzvě konkrétního programu.

1. krok: Kvalitní podnikatelský záměr

Základní podmínkou úspěchu je kvalitní podnikatelský záměr. Měli byste mít jasnou představu o tom, jaký projekt chcete uskutečnit a zda jste schopni ho realizovat a zafinancovat. Záměr musí být v souladu se zaměřením příslušného dotačního programu a měl by být také dostatečně efektivní a udržitelný. V případě, že si s výběrem programu nebudete vědět rady, pomůže vám příslušná regionální kancelář CzechInvestu.

2. krok: Získání základních informací o možnostech podpory podnikatelského záměru

Veškeré podklady a informace potřebné ke zpracování žádosti o dotaci získáte na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR www.mpo-oppi.cz,  popř. www.mpo.cz, na internetových stánkách agentury CzechInvest.

V případě zájmu je také možné kontaktovat některou z regionálních kanceláří agentury CzechInvest, a to buď telefonicky, nebo po domluvě také osobně. Seznam regionálních kanceláří agentury Czechinvest naleznete zde.

3. krok: Zažádání o poskytnutí podpory a hodnocení projektu

Žádosti do dotačních programů OPPI budete podávat ve 2 stupních (Registrační žádost a Plná žádost) prostřednictvím internetové aplikace eAccount

Popis postupu předložení žádosti a hodnocení projektu:

 Získání elektronického podpisu  

  • veškeré důležité dokumenty odesílané prostřednictvím eAccountu musí být elektronicky podepsané

Založení účtu v aplikaci eAccount

Celý proces vyplnění a odeslání Registrační žádosti včetně požadovaných příloh zejména Finančních výkazů (přílohy jsou odlišné u každého programu a jsou uvedeny ve zvláštní části Pokynů pro žadatele a příjemce konkrétního programu) probíhá prostřednictvím aplikace eAccount.

Po odeslání Registrační žádosti se všemi požadovanými přílohami provede agentura CzechInvest její věcnou a formální kontrolu. Také vy (žadatel) a váš projekt projdete hodnocením přijatelnosti včetně ekonomického hodnocení (tzv. rating / scoring). Cílem je posoudit, zda je projekt  v souladu s vyhlášenými podmínkami programu a jestli splňujete všechny předpoklady pro získání podpory dle podmínek programu.

Informaci o výsledku obdržíte elektronicky prostřednictvím eAccountu. V případě, že bude vaše Registrační žádost schválena, sdělí vám CzechInvest datum pro vznik způsobilých výdajů (od tohoto data mohou být výdaje vynaložené v souvislosti s projektem považovány za uznatelné) a lhůtu pro předložení Plné žádosti*.

* Lhůta pro předložení Plné žádosti je pro jednotlivé programy OPPI odlišná. Obecně se lhůta pohybuje cca od 1 měsíce do 1 roku v závislosti na programu. Pro příslušný program bude lhůta přesně stanovena  v dokumentu Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z příslušného programu."

Vyplnění a odeslání Plné žádosti včetně požadovaných příloh, zejména Podnikatelského záměru je nutné provést ve stanovené lhůtě.

Po odeslání Plné žádosti včetně požadovaných příloh proběhne na příslušné agentuře její kontrola. Informaci o výsledku kontroly získáte opět elektronicky přes eAccount. V případě správnosti Plné žádosti bude projekt postoupen do dalšího hodnocení, v opačném případě bude Plná žádost z dalšího hodnocení vyřazena a vy dostanete vyrozumění o důvodu jejího zamítnutí.

Hodnocení projektu

  • Hodnocení projektu probíhá v režimu malých, středních a velkých projektů. Kategorizace projektů je stanovena dle složitosti projektu a výše dotace. Projekty jsou hodnoceny na základě jasně stanovených a zveřejněných výběrových kritérií.
  • Informaci o výsledku hodnocení získáte prostřednictvím eAccountu. V případě schválení projektu vám elektronicky zašleme také Podmínky poskytnutí dotace společně s výzvou k jejich podpisu a dalšími instrukcemi*. Lhůta pro zaslání informace o výsledku hodnocení se liší v závislosti na složitosti projektu, přičemž je třeba vzít v úvahu, že můžete být vyzván k doplnění chybějících údajů o projektu, což dobu hodnocení pravděpodobně prodlouží.

*Lhůta pro podpis a zaslání podepsaných Podmínek poskytnutí dotace zpět na CzechInvest je běžně 30 dní.

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu k podepsaným Podmínkám vystavuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které zasílá žadateli.

4. krok: Realizace projektu

Náklady spojené s realizací projektu jsou způsobilými výdaji od data schválení Registrační žádosti agenturou CzechInvest. . Podstupujete však riziko, že projekt nemusí být v další fázi hodnotícího procesu schválen, a náklady na jeho realizaci tak nebudete moci uplatnit.

Povinnosti žadatele pro realizaci projektu:

Jako úspěšný žadatel jste povinen dodržovat podmínky, k nimž jste se zavázal při podpisu Podmínek poskytnutí dotace před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Mezi podmínky, ke kterým se žadatel zavazuje, patří zejména:

  • vedení účetnictví
  • výběr dodavatelů zakázek, na které bude poskytnuta podpora z Operačního programu Podnikání a inovace, dle předem stanovených pravidel
  • zajištění publicity projektů, na které je poskytnuta dotace, formou plaket, štítků, billboardů apod. během a po realizaci projektu dle stanovených pravidel

5. krok: Žádost o platbu dotace a kontrola na místě

 Podpora vám bude vyplacena zpětně na základě předložené žádosti o platbu. Žádost o platbu podáte formou elektronického formuláře přes eAccount po skončení etapy nebo celého projektu v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace a s Pravidly etapizace projektu.

Formálně správná a kompletní žádost o platbu projde v agentuře procesem autorizace plateb a v případě, že se nezjistí žádné nedostatky, je předána na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ke schválení a následnému proplacení.

V průběhu realizace nebo po ukončení realizace projektu / etapy projektu (tzn. po podání žádosti o platbu) může být u vás vykonána kontrola na místě.

6. krok: Monitorování přínosu podpořeného projektu

Monitorování projektů probíhá v průběhu realizace projektu (tj. před proplacením dotace) i po ukončení realizace. Hlavním cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci podpořených projektů a naplňování závazných ukazatelů, které jsou definovány programem a stanoveny přímo žadatelem. Jakožto příjemce dotace musíte CzechInvest informovat o svém projektu ve zprávách z realizace a poté v monitorovacích zprávách, které budete pravidelně předkládat prostřednictvím internetové aplikace eAccount.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}