Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Rozvoj – Výzva III – I. prodloužení

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekty mohou tedy žadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007-2013.

Dne 28. března 2012 byla znovu vyhlášena třetí prodloužená časově omezená výzva k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ. Příjem registračních žádostí byl zahájen 10. dubna 2012 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen 17. dubna 2012 ve 12:00 hod. Začátek příjmu plných žádostí byl zahájen 18. dubna 2012 a ukončen 30. června 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld.Kč.

Veškeré Registrační žádosti, které splní příslušné náležitosti stanovené výzvou, budou vyhodnoceny bez ohledu na dobu podání či pořadové číslo registrační žádosti. Projektům s nejvyšším bodovým hodnocením, jež budou schváleny Řídícím orgánem OPPI, bude do výše finanční alokace stanovené na tuto výzvu poskytnuta podpora. Zbylé projekty s nižším bodovým hodnocením, doporučené Hodnotitelskou komisí k poskytnutí podpory, budou umístěny do zásobníku pro případ, že v rámci programu bude zajištěna dodatečná alokace prostředků (např. zejména z důvodu odstoupení příjemce od podpořeného projektu, jiného způsobu uvolnění zdrojů z poskytnutých dotací nebo zvýšení alokace na tuto výzvu).

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)

  • malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
  • aktivity (projekt) podniku se projevují ve Zpracovatelském průmyslu podle CZ – NACE uvedených v příloze č. 1

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)

  • dotace v rozmezí  1 – 20 mil. Kč
  • 40% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 30% ze způsobilých výdajů pro střední podniky

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

  • dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení včetně software zajišťujícího jejich funkčnost, které nebyly předmětem
  • odpisu
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení

Specifika a omezení

  • projekt žadatele musí být realizován v regionech  uvedených v příloze č. 3 výzvy – Podporované regiony  
  • nebude podpořena technologie, která je financovaná pomocí leasingu

Systém sběru žádostí

  • kolový (výsledky budou zveřejněny až po vyhodnocení všech žádostí)

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve Výzvě.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.