Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Spolupráce – Klastry (Výzva I.)

Jste menší firma, pro níž jsou díky konkurenci velkých společností některé zakázky cenou či rozsahem nedosažitelné? Nemůže díky tomu vaše firma naplno využít svých kapacit a potenciálu? Rádi byste realizovali větší např. vědeckovýzkumný projekt, sami však nemáte dostatek financí a tento projekt by mohl přinést prospěch i pro jiné společnosti?

Najděte si partnera ke spolupráci. Hlavní problém malých firem totiž není jejich velikost, ale jejich izolovanost! Spojte se s dalšími firmami v oboru a řešte stejné problémy společně! Nebuďte pouze konkurenty, ale staňte se v určitých oblastech také partnery!

Právě pro vás, kteří chcete spolupracovat s ostatními firmami v odvětví a založit klastrové uskupení, jsou určeny finance z programu Spolupráce - Klastry.

Do programu se rovněž mohou zapojit:

 • velké firmy, které chtějí více spolupracovat s univerzitami a vědeckovýzkumnými institucemi a podpořit tak inovační schopnosti své společnosti
 • regionální samospráva hledající pro svůj region úspěšný nástroj regionálního rozvoje, který by přinesl ekonomický růst a vyšší specializaci
 • univerzity či vědeckovýzkumné instituce, která usilují o prohloubení spolupráce na konkrétních projektech se soukromou sférou

Tento program a spojení s dalšími regionálními subjekty z odvětví formou klastru nabízí všem možnost získat cenné zkušenosti a znalosti. Díky vzájemné spolupráci a účasti na společných projektech tak umožňuje zlepšit vzájemné vazby a nastolit dlouhodobé všestranně výhodné partnerství firem, vysokých škol, výzkumných ústavů, krajských samospráv a dalších institucí v regionu.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: klastry@czechinvest.org.

Existující klastry a klastrové iniciativy v České republice naleznete zde.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat(příjemci podpory)
 • příjemcem podpory může být pouze klastr
 • klastr musí splňovat podmínky specifikované ve Výzvě
 • klastr může mít právní formu občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob, společnost s ručením omezeným,
 • akciová společnost a družstvo
Kolik lze získat na jeden projekt 
(forma a výše podpory)
 • podpora je poskytována ve výši specifikované ve Výzvě
 • část uznatelných nákladů bude financována dle pravidla de minimis
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • společné projekty klastru v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru
 • společné projekty v oblasti inovací
 • propagace klastru
 • projekty z oblasti podpory lidských zdrojů
 • networking, sdílení know-how, sdílení kapacit
 • provoz klastru
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

Hmotný investiční majetek – např.

 • nákup pozemků a úpravy pozemků
 • stavby a jejich úpravy
 • nákup strojů a zařízení pro účel výzkumu a vývoje
 • hardware a sítě

Nehmotný investiční majetek – např.

 • software a data
 • práva duševního vlastnictví

Neinvestiční majetek – např.

 • služby poradců, expertů a studie
 • účast na veletrzích, výstavách
 • náklady na provoz kanceláře klastru
 • propagace, webové stránky
 • mzdy, cestovné, pojistné a jiné

Způsobilé výdaje budou přesně specifikovány ve Výzvě programu Spolupráce – Klastry.

Specifika a omezení
 • splnění podmínek pro klastry specifikované ve Výzvě
 • nejsou podporovány výrobní aktivity
 • do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek výlučně využívaný pro podporované aktivity
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. města Prahy
Systém sběru žádostí
 • kontinuální
 • žádosti jsou vyhodnocovány průběžně

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.