Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Spolupráce – Technologické platformy (Výzva I)

Patříte mezi klíčové hráče svého odvětví? Chcete se zapojit do vytvoření technologické platformy, která vám umožní formulovat a prosazovat vaše rozvojové vize? Máte zájem o zapojení do kooperačního seskupení provázaného s Evropskou technologickou platformou?

Program Spolupráce – Technologické platformy umožňuje podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.

Forma podpory technologických platforem umožňuje podporu vzniku a rozvoje technologických platforem ve formě osobních a provozních nákladů. Dotace bude poskytována dle pravidla de minimis.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat(příjemci podpory)
 • občanské sdružení
 • zájmové sdružení právnických osob
Kolik lze získat na jeden projekt 
(forma a výše podpory)
 • podpora je poskytována dle pravidla de minimis
 • pro jeden projekt je dle pravidla de minimis možnost vyčerpat podporu ve výši 200 000 EUR
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • podpora vzniku a rozvoje národních technologických platforem ve formě osobních a provozních nákladů
 • aktivity platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje v technologických
 • oblastech významných pro podnikatelskou sféru
 • vytvoření strategických dokumentů a jejich implementace
 • zapojování českých výzkumných institucí a podniků do evropských technologických platforem
 • iniciace výzkumných a vývojových projektů v komerční a veřejné sféře
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

Dlouhodobý hmotný majetek

 • hardware a sítě

Nehmotný majetek

 • software a data

Provozní náklady

 • mzdy a pojistné
 • cestovné
 • služby poradců a expertů
 • tvorba webových stránek
 • studie
 • marketing a propagace
 • semináře a workshopy
 • přístup k informacím a databázím
 • nájem kancelářských prostor pro technologickou platformu
 • režijní náklady související s nájmem
Specifika a omezení
 • dotace poskytována jen dle pravidla de minimis
 • více než 50 % členů technologických platforem musí mít sídlo mimo hlavní město Prahu
Systém sběru žádostí
 • kolový systém
 • hodnocení plných žádostí bude spuštěno až po uzavření příjmu plných žádostí Výzvy I (31. 12. 2008)

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Výzva I k programuSpolupráce – Technologické platformy a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro Výzvu I.

Příjem plných žádostí byl ukončen dne 31.12.2008.

Informace o podpořených projektech z Výzvy I. programu Spolupráce – Technologické platformy naleznete zde.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.