Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Konference Potenciál místní ekonomiky 2021

Konference Potenciál místní ekonomiky 2021

Cílem konference Potenciál místní ekonomiky 2021 je prezentovat tuzemské i zahraniční příklady dobré praxe vedoucí k podpoře lokální ekonomiky, posílení hospodářského růstu regionů a zvýšení životní úrovně v obcích. Tématem letošního ročníku je rozpočtové určení daní (RUD).

Akce je určena všem zástupcům veřejné i soukromé sféry, především však představitelům municipalit, kteří hledají nové informace, nástroje, kontakty a inspiraci, jak podpořit ekonomický rozvoj obcí a měst. 
 

1. listopadu 2021 | 10:00–17:10 | CAMP | Praha

Téma: Rozpočtové ur​čení daní – čas na změnu?   

  • Je rozpočtové určení daní dostatečně efektivní, transparentní a spravedlivé?  
  • Mají obce a kraje v ČR dostatek prostředků na svůj rozvoj?  
  • Jsou obce motivovány podporovat podnikání a soukromé investice na svém území?  
  • Je nyní čas na změnu?  
  • Co by případná změna znamenala pro malé obce, města, kraje či státní rozpočet?  

Vstup je zdarma po předchozí registraci.  

 

 

 

Registrací na akci potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely akce. Vstup na akci je podmíněn prokázáním bezinfekčnosti účastníka.

Představení řečníků a diskutujících

Patrik Reichl
generální ředitel agentury CzechInvest 

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Brno International Business School. V CzechInvestu působí více než 15 let. Nejprve jako ředitel její jihomoravské kanceláře, později jako ředitel Divize regionů a mezi lety 2010 a 2012 jako náměstek generálního ředitele pro podporu podnikatelského prostředí. V roce 2014 se vrátil k činnosti ředitele jihomoravské kanceláře a od července 2019 vede CzechInvest z pozice generálního ředitele.

Pavel Sovička
Managing Director CZ&SK ve společnost Panattoni 

Má více než 22 let zkušeností v průmyslu v České republice, Slovensku a Maďarsku. Profesionální kariéru zahájil v Cushman & Wakefield, od roku 2008 stojí v čele Panattoni Europe jako Managing Director pro Českou republiku a Slovensko. Podílel se na transakcích, které reprezentují více než 1 500 000 m²  pronajatých a prodaných ploch. Mezi nejvýznamnější projekty pod jeho vedením patří např. Panattoni Park Prague Airport I a II, distribuční centrum společnosti Amazon v Dobrovízi (největší nájemní budova v ČR, 120 000 m² )

Lukáš Moravec
Centrum daňových studií při Katedře obchodu a financí PEF ČZU v Praze

S týmem kolegů Centra daňových studií při Katedře obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze se zaměřuje na vzájemnou interakci daňové a sociální politiky státu s chováním poplatníků, řeší odhady daňové mezery ČR pro nepřímé a příjmové daně, podílí se na tvorbě rizikových analýz zejména nepřímých daní a zkoumá varianty aplikace daně z nemovitých věcí. Lukáš Moravec dlouhodobě působí ve výboru International Fiscal Association ČR, více než dekádu zastřešuje odborné konference, workshopy a profesní semináře s tématikou mezinárodního zdanění, k problematice zdanění prodejů přes online platformy, aktuálně pak k možnostem nastavení daně z nemovitých věcí na úrovni obcí. Přednáší daňovou problematiku na ŠKODA AUTO Vysoké škole a na Vysokém učení technickém v Brně působí v rámci výzkumného týmu převodních cen.

Radka Vladyková 
Výkonná ředitelka Svazu města a obcí České republiky 

Vystudovala Metropolitní univerzitu Praha v oboru Evropská studia a veřejná správa. V letech 2014–2018 byla starostkou města Jesenice u Prahy (9,2 tisíc obyvatel, okres Praha západ) a pracovala také jako členka Legislativní komise SMO ČR. V současné době se intenzivně věnuje přednáškové činnosti v oblasti efektivního finančního řízení obcí. Od roku 2019 působí na pozici výkonné ředitelky Svazu, který aktuálně sdružuje více než 2 750 členských municipalit. SMO ČR usiluje o prosazování společných zájmů obcí a měst všech velikostí, podílí se na přípravě právních předpisů a dalších opatření vztahujících se k místním samosprávám a podporuje jejich ekonomickou samostatnost.

Gabriela Kukalová
odborný asistent na Katedře obchodu a financí, koordinátor činností Centra daňových studií

Profesní zkušenosti má ze soukromého sektoru i z veřejné správy. Od roku 2013 působí na Katedře obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V rámci pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast daní a místních financí. S týmem Centra daňových studií při Katedře obchodu a financí se dlouhodobě podílí na tvorbě rizikových analýz z oblasti daní a na analýzách zneužívání sociálního systému a dávek. Aktuálně se zaměřuje na aplikaci daně z nemovitých věcí a její nastavení na úrovni obcí v ČR.

Věslav Michalik
Starosta obce Dolní Břežany, radní Středočeského kraje a náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací 

Po působení v Akademii věd a kariéře v bankovním sektoru nastoupil do komunální politiky a již 17 let je starostou Dolních Břežan. Podporuje rozvoj vědy, výzkumu, inovací a technologických firem na území obce a v jejím bezprostředním okolí v rámci STAR regionu. Obec sloužící pouze k bydlení dokázal proměnit na plnohodnotné a dobře fungující vědecké městečko. To je dnes příkladem vyváženého rozvoje, dobrého urbanismu a kvalitní architektury.

 

Pavel Vyhnánek
náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast financí a rozpočtu

Po vysokoškolských studiích, která absolvoval v Německu a Itálii, pracoval v bankovním sektoru. V komunální politice působí od roku 2014. Prvně jako místostarosta Prahy 7 pro oblast financí a investic. V roce 2018 byl zvolen zastupitelem hlavního města Prahy (Praha sobě) a stal se také náměstkem primátora pro oblast financí a rozpočtu. Dlouhodobě apeluje na stát, aby pomohl Praze spolufinancovat významné infrastrukturní stavby, například metro D nebo dostavbu městského okruhu. Také upozorňuje na neexistující vztah mezi daňovým výnosem v obcích a příjmem do jejich rozpočtů. Na jeho popud byla zpracována studie „Chudé město pražské“, která vyvrací řadu mýtů zaznívajících ve veřejném prostoru o tom, jak moc má Praha peněz. 

  Věra Kovářová
místopředsedkyně Sdružení místních samospráv, zastupitelka Středočeského kraje, poslankyně

    
Miroslav Matěj 
Ředitel odboru Financování územních rozpočtů

Absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v roce 1998. Pět let poté na této fakultě úspěšně obhájil disertační práci a získal titul Ph.D. V roce 1999 nastoupil na Ministerstvo financí, kde byl v roce 2001 jmenován vedoucím Oddělení koordinace evropské integrace. Později zde zastával funkci interního auditora a od roku 2003 vedl Oddělení certifikace, akreditace a finanční perspektivy, jehož cílem bylo zajišťovat certifikaci výdajů strukturálních fondů a fondu soudržnosti. V letech 2006 až 2011 působil u Evropského účetního dvora, kde byl zodpovědný za provádění auditů rozvojové pomoci a zemědělské politiky EU. V roce 2011 byl jmenován náměstkem ministra financí, kde byl zodpovědný za audit fondů EU, finanční kontrolu ve veřejné správě, boj proti praní špinavých peněz a za rozpočet resortu. V letech 2013 až 2016 byl členem Auditního výboru Evropské investiční banky v Lucemburku. Od dubna 2014 řídí Odbor financování územních rozpočtů Ministerstva financí a věnuje se finančnímu řízení samospráv. 

Martin Půta
Místopředseda Rady Asociace krajů České republiky, hejtman Libereckého kraje 

 

Vystudoval gymnázium a až v pozdějších letech nastoupil na Metropolitní univerzitu v Praze, kde získal titul v oboru Veřejná správa. Velkou část profesní kariéry působil jako technolog a vedoucí výroby ve společnosti VULKAN, která se zabývá výrobou a distribucí zdravotnických potřeb. V komunální politice se pohybuje od roku 2002, kdy byl zvolen starostou Hrádku nad Nisou. Funkci starosty vykonával do roku 2012. 

O pět let později usedl v zastupitelstvu Libereckého kraje a od roku 2012 je jeho hejtmanem. Více než 7 let zastává funkci Místopředsedy Rady Asociace krajů České republiky, která hájí společné zájmy a práva krajů. Je předsedou politického hnutí SLK. 

Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje, člen rady Asociace krajů České republiky

Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval advokátní praxi, ale zkoušky skládal již v době starostování. Právu se proto nadále profesně nevěnoval a zůstal věrný komunální politice. V letech 2010–2020 byl starostou obce Velatice (754 obyvatel, okres Brno-venkov), která pod jeho vedením získala ocenění v soutěži Vesnice roku za veřejnou zeleň a životní prostředí a také cenu Inovativní obec. Od roku 2006 byl zastupitelem Jihomoravského kraje a v listopadu 2020 se stal hejtmanem. Je členem Rady Asociace krajů České republiky.

Ondřej Chybík
Zakladatel architektonického studia CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

Z fakulty architektury brněnského VUT směřovaly jeho kroky do zahraniční. Postgraduální studia dokončil ve Švýcarsku a první práci získal ve Vídni. V roce 2010 se vrátil do ČR a společně s Michalem Krištofem založili architektonické studio Chybík + Krištof, má k dnešnímu dni na kontě mnoho unikátních staveb a také mezinárodních ocenění. Pozornost vyvolal například návrh českého pavilonu pro světovou výstavu EXPO 2015 v Miláně. V roce 2019 získalo studio jako první v ČR ocenění Design Vanguard pro mladé architektury, udělované americkým časopisem Architectural Record.

Tomáš Ctibor
Odborník na územní rozvoj

Tomáš je zakladatelem a jednatelem společnosti 4ct. Je dlouholetým členem mezinárodních organizací RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) a CRE (The Counselors of Real Estate), kde nyní působí jako předseda Evropské komory. V současnosti je předsedou Sdružení pro architekturu a rozvoj. Ve své profesionální kariéře se podílel na mnoha významných rozvojových a transformačních projektech zejména v České republice. V letech 2013–2014 vedl úspěšnou transformaci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy na dnešní Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Stál u zrodu celé řady dalších nových plánovacích institucí po celé republice – KAM v Brně, KAM v Karlových Varech. Nadále externě vyučuje, zejména na Fakultě architektury ČVUT. Spolupracuje na mezinárodním programu ECCEDU. Účastní se mnoha mezinárodních konferencí a workshopů a opakovaně je spoluautorem Top Ten Issues.

Program konference

 

09:00–10:00 Registrace účastníků a snídaně
10:00–12:00

Blok I - RUD a motivace měst k podpoře investic a podnikání 

 - Jaký daňový výnos reálně plyne do obecní kasy z lokálních firem?
 - Jsou obce motivovány podporovat rozvoj podnikání a investic na svém území?
 - Mají obce dostatek prostředků na svůj rozvoj?
 - Jak RUD ovlivňuje rozvoj veřejného prostoru, architektury a developmentu?

Řečníci: 
- Pavel Sovička, Managing Director CZ&SK ve společnost Panattoni
- Přemysl Klas, Manager, Tax Services ve společnosti KPMG 
- Ondřej Chybík, architekt, zakladatel studia CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. 
- Lucie Pára, zástupce vedoucího Kanceláře strategií a politik udržitelnosti IPR Praha 

V diskuzi s řečníky dále zasednou: 
- Věra Kovářová, místopředsedkyně Svazu místních samospráv, krajská zastupitelka a poslankyně
- Patrik Reichl, generální ředitel agentury CzechInvest
- Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany, radní Středočeského kraje a náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací  

12:00–13:00 Přestávka na oběd
13:00–14:45

Blok II - RUD v realitě municipalit  

 - Jak se s aktuálním RUD hospodaří malé obci na venkově, okresnímu městu nebo kraji?
 - Do jaké míry mají municipality možnost ovlivnit své příjmy z daní či poplatků?
 - Je Praha skutečně bohatá a jaký dopad má reálně prosperita hlavního města na hospodaření ostatních obcí?

Řečníci:
Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast financí a rozpočtů
Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu města a obcí České republiky
Gabriela Kukalová, Lukáš Moravec - katedra obchodu a financí PEF ČZU v Praze

V diskuzi s řečníky dále zasednou:
- Tomáš Ctibor, architekt a odborník na územní rozvoj 
- Roman Nogol, tajemník Magistrátu statutárního města Karviná 

 

14:45–15:15 Přestávka na kávu
15:15–17:00

Blok III - RUD

 - Je systém přerozdělování daňových výnosů skrze státní rozpočet dostatečně efektivní a spravedlivý?
 - Odpovídá aktuální nastavení RUD potřebám municipalit, které se potýkají s dopady covidové pandemie?
 - Kam směřovat RUD v budoucnosti?
 - Můžeme hledat inspiraci v systémech veřejných financí našich zahraničních sousedů?

Řečníci a diskutující:
Martin Půta, místopředseda Asociace krajů České republiky, hejtman Libereckého kraje
Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
Věslav Michalik, radní Středočeského kraje a náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací, starosta obce Dolní Břežany

V diskuzi s řečníky dále zasednou: 
- Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj 
- Pavel Sovička, 
Managing Director CZ&SK ve společnost Panattoni

 

17:00–17:10 Závěr konference
17:10 Networking

Pod záštitou


Hlavní partner


Partneři


Mediální partneři